Vändåtbäckenskogen

- artrik naturskog

Vändåtbäckenskogen. Foto: Jonas Salmonsson

Vill du besöka en äldre granskog med chans att se ovanliga lav- och svamparter? Då har du kommit helt rätt!

Syfte med reservatet

Reservatet är bildat för att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, ett varierat naturskogsområde.

Äldre granar och döda stammar

Området utgörs av ett par höjdryggar med mellanliggande bäckdråg och domineras helt av ganska gles granskog. Det är ganska gott om äldre granar, över 140 år. Här och var finns fläckar med asp, liksom några äldre björkar. Marken är tämligen näringsrik och bäcksänkorna är ofta rejält fuktiga och blöta.

Naturskogen är tydligt präglad av forna tiders huggningar, vilket gamla
mossbevuxna stubbar vittnar om. Bränder verkar inte ha präglat området. Totalt sett är det ganska gott om döda liggande träd och i väster finns en hel del torrakor efter granbarkborreangrepp.

Långskägg och andra naturskogsarter

Reservatet är beläget i ett av två kärnområden i länet för den hotade laven långskägg och ett tiotal träd med långskägg har påträffats. Någon heltäckande inventering har dock inte gjorts. På en del träd växer en följeart till långskägg, violettgrå tagellav.

Här finns även andra naturskogsarter som lunglav, ullticka, gränsticka, stor aspticka, harticka, doftskinn och rynkskinn.

Kulturspår

I områdets sydvästliga del finns en lämning av en äldre boplats på Bergsjöns strand. I
övrigt finns så vitt känt inga särskilda kulturmiljölämningar i området.

Närliggande naturreservat

Godgrubberget ligger strax söder om Bergsjön.

Stor aspticka är en vedsvamp som påträffas mest på grova aspar, ofta högt upp på stammen. Foto: Pekka Bader

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 126 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat