Ensillre kalkbarrskog

- artrik orkidéskog

Ensillre kalkbarrskog ligger i Borgsjö socken centralt inom det så kallade Borgsjö rikkärrsområde. Detta är ett sedan tidigare känt område för botanister genom den rika förekomsten av sällsynta och hotade kärlväxter och marksvampar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda och bevara en av Medelpads förnämsta lokaler för hotade eller sällsynta skogsväxter, centralt beläget inom riksintressanta Borgsjö rikkärrsområde.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Kalkgynnad flora med orkidéer

Berggrunden i området består mestadels av relativt fattiga bergarter som gnejsgraniter. Men en kil av kalkhaltig morän som härrörande från det jämtländska kalkområdet finns i ett område ner mot Ljungans dalgång. Denna kalkpåverkan har medfört att en särskilt artrik flora finns i Borgsjöområdet.

Ensillre kalkbarrskog består av en grandominerad barrblandskog delvis av sumpskogskaraktär. På grund av det kalkrika underlaget finns här rika förekomster av sällsynta och hotade arter som till exempel stor låsbräken och finbräken samt några mindre vanliga orkidéer. I delar av reservatet har stormfällningar skett på senare år.

Svedjeland och skogsbete

Naturligt föryngrade skogar på kalkhaltiga mulljordar är en typ av biotop som vanligen är mycket artrik. Skogsmarken i detta område har tidigare nyttjas för svedjedrift och bete och den ligger bara cirka 400 meter sydväst om Ensillrebodarna. Det är en fäbodvall som var i drift fram till ungefär 1920.

Plockhuggning har förekommit och hållit skogsbeståndet lagom slutet samtidigt som trampande och betande kreatur påverkad markvegetationen. Det har gynnat en art som stor låsbräken som tidigare var vanligt förekommande på skogsbetesmarker. En kolbotten finns också inom reservatet.

Närliggande reservat

En bit österut ligger naturreservatet Halmmyran:

Halmmyran

Stigslingan i Ensillre kalkbarrskog. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon (inklusive snöskoter) eller cykel.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 11,5 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000