Nävernäsan

- utsiktsberg med gammal barrnaturskog

Berget Nävernäsans topp ligger på över 500 meters höjd över havet. Därifrån är utsikten imponerande, särskilt om man vågar klättra upp i tornet. Reservatet omfattar även sydsluttningens barrskog samt i norr några mindre myrar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, ett skogsområde med våtmarkspartier. Reservatet har, och håller på att bilda, mycket äldre och döda stående och liggande träd.

Gamla träd

Skogen består av gammal barrnaturskog. I den brantaste och blockiga delen av sluttningen finns ett påtagligt inslag av gamla tallar på minst 250 år. I övrigt präglas sluttningen av en grandominerad naturskog med stor höjd- och åldersspridning. De äldsta granarna kan vara kring 200 år gamla.

Död ved ger många arter

Vissa partier i sluttningen är fuktiga och en mindre bäck rinner genom området. På toppen har skogen höghöjdskaraktär, vilket visar sig i kortvuxna och ofta toppbrutna träd. Mängden död ved är betydande, framförallt av gran. Det medför att här finns många annars mindre vanliga vedsvampar. Till exempel gräddticka, rynkskinn, rosenticka och gränsticka.

​I sydsluttningen har fynd gjorts av den starkt hotade insekten större barkplattbagge. Den lever i omkullfallna gamla granar och har ett av sina starkaste fästen i landet i närbelägna Oringsjö naturreservat.

Utsiktstorn

Från reservatsparkeringen går en stig med spång över Nävernäsmyran. Den fortsätter vidare upp på berget Nävernäsan. Det går även en skoterled upp till toppen. Där finns ett före detta brandbevakningstorn uppfört 1939. Här finns även en raststuga och ett vindskydd med grillplats. Platsen är ett populärt utflyktsmål under alla delar av året och utsikten från tornet är hänförande. Tornet och övriga byggnader ägs och sköts av Näsåkers brandmannaklubb.

Närliggande reservat

I söder skiljer det bara cirka 300 meter till gränsen för Oringsjö naturreservat. Längre mot sydväst ligger reservaten Mo-Långsjön respektive Högberget.

Oringsjö naturreservat

Mo-Långsjön

Högberget

Utsikt från Nävernäsan. Foto: Åsa Michold

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark på anvisad skoterled.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 117 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Skoterkörning

En markerad skoterled leder upp till stugan. I övrigt är skoterkörning förbjuden i reservatet. Skoterleden är markerad på kartan med lila streck.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur