Nävernäsan

Berget Nävernäsans topp ligger på över 500 meters höjd över havet. Från toppen är utsikten imponerande, särskilt om du vågar klättra upp i tornet. Reservatet omfattar även sydsluttningens barrskog samt i norr några mindre myrar.

Utsiktstorn

Från reservatsparkeringen går en stig med spång över Nävernäsmyran. Den fortsätter vidare upp på berget Nävernäsan. Där finns ett före detta brandbevakningstorn från 1939. Här finns även en raststuga och ett vindskydd med grillplats. Platsen är ett populärt utflyktsmål under alla delar av året och utsikten från tornet är hänförande. Tornet och övriga byggnader ägs och sköts av Näsåkers brandmannaklubb.

Skoterled till toppen

En markerad skoterled leder upp till toppen av Nävernäsan. I övrigt är skoterkörning förbjuden i reservatet. Skoterleden är markerad med lila streck på reservatskartan.

Gammal skog

Skogen består av gammal barrnaturskog. I den brantaste och blockiga delen av sluttningen finns ett påtagligt inslag av gamla tallar på minst 250 år. I övrigt präglas sluttningen av en grandominerad naturskog med stor höjd- och åldersspridning. De äldsta granarna kan vara kring 200 år gamla.

Död ved ger många arter

Vissa partier i sluttningen är fuktiga och en mindre bäck rinner genom området. På toppen har skogen höghöjdskaraktär, vilket visar sig i kortvuxna och ofta toppbrutna träd. Det finns mycket död ved, framförallt av gran. Det leder till att många annars mindre vanliga vedsvampar trivs, till exempel gräddticka, rynkskinn, rosenticka och gränsticka.

​I sydsluttningen har fynd gjorts av den starkt hotade insekten större barkplattbagge. Den lever i omkullfallna gamla granar och har ett av sina starkaste fästen i landet i närbelägna Oringsjö naturreservat.

Närliggande reservat

I söder skiljer det bara cirka 300 meter till gränsen för Oringsjö naturreservat. Längre mot sydväst ligger reservaten Mo-Långsjön respektive Högberget.

Oringsjö

Mo-Långsjön

Högberget

Foto av utsikt över ett skogslandskap.

Utsikt från Nävernäsans torn. Foto: Åsa Michold

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark på anvisad skoterled.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 117 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 12 kilometer nordost om Näsåker. Från Näsåker kör du vägen mot Grundtjärn. I Jansjö tar du av mot höger där det är skyltat mot Oringsjö naturreservat. Efter 4 kilometer passerar du byn Fängsjön och efter ytterligare 1,7 kilometer tar du av till vänster och kör drygt 3 kilometer uppför den branta skogsbilvägen mot Tannflohöjden och fram till vändplanen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss