Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Harrån

Harråns naturreservat utgörs av flera mycket värdefulla miljöer. Ett vattendrag med hög grad av naturlighet, ett myr-sumpskogskomplex med gott om gamla och döda träd och en kalktallskog med rik svampflora.

Värdefull vattenmiljö

Harrån har en så hög grad av naturlighet att det kan betecknas som ett naturvatten. Vattendraget har en naturlig vattenregim och strandzon och vattenkvaliteten är nära naturlig. Tack vare att vattendraget rinner genom kalkrika marker så är vattendragets buffertförmåga väldigt god. Vattendraget hyser rikligt med försurningskänsliga bottendjur. I Harrån finns utter och i dess övre delar finns ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla som tillhör de värdefullaste i regionen.

Lombäck-Stormyran är en av de minst påverkade myrarna i länet. Det är en mosaik av myr och sumpskog där delar av sumpskogen är naturskogsliknande med gott om gamla och döda träd. Vegetationen är mycket artrik och mångformig med ett stort antal rikkärrsarter.

 • Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal. Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig. Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.
 • Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna ska kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring.
 • Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över hundra år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.
 • Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan man ta bort vandringshinder så att lax och öring kan simma genom vattendraget igen.
Foto på stående flodpärlmusslor som filtrerar vattnet.

Flodpärlmusslor. Foto: Frans Olofsson

Speciella skogsarter

På Harråns östra strand, i norra delen av reservatet, finns Lombäckshedens kalkbarrskog. Det är en sandig kalktallhed med en speciell och rik svampflora, med förekomst av en mängd hotade svampar. Bland annat finns fynd av doftmusseron, lakritsmusseron, brandtaggsvamp, blåfotad taggsvamp, slöjvaxskivling och narrvaxskivling. Längs ån och kring Lombäck-Stormyran finns restbestånd av naturskogsartade skogsmiljöer kvar. Dessa mindre skogsmiljöer hyser en mängd hotade lavar, mossor och svampar. Bland annat förekommer ringlav, trådbrosklav, lappticka, doftticka och gräddticka. I anslutning till Harrån vid finns också en av länets största klådrislokaler. Dessutom förekommer flera andra ovanliga arter i området, så som trolldruvemätare, guckusko och salamandrar.

Kulturhistoriska lämningar

Våtmarkerna har brukats i äldre tider för slåtter och i området finns ett flertal fångstgropar.

Närliggande reservat

Nära Harrån finns fler reservat:

Kullbäcken-Markbäcken

Granbodåsen

Ensillre kalkbarrskog

Halmmyran

Harrån. Foto: Oskar Norrgran

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och icke fridlysta
  marklevande färgsvampar, samt bär.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark- eller vattenmiljöer.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller inte
  snöskoter på snötäckt mark.
 • Insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 175,6 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Harråns naturreservat ligger parallellt med E14 nära länsgränsen till Jämtland. Du når hit genom att svänga av från E14 cirka 13 kilometer efter Borgsjö på väg mot Bräcke. Tag av västerut, passera byn Lombäcken. Parkera strax intill bron över Harrån. Inga iordninggjorda stigar eller parkeringsplatser finns i reservatet, men vandringsleden S:t Olavsleden passerar mycket nära.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss