Balesudden

- sjömärket vid Bäckfjärden

Den skarpt markerade Balesudden ligger vid inloppet till Bäckfjärden. Ett magnifikt sjömärke som förr i tiden fungerade som ett vårdkasberg. Där tändes eldar för att varna folk i bygderna för krig och andra faror som väntade. Trevliga vandringstigar, rastplatser och övernattningsstuga finns i detta havsnära reservat som ligger inom Världsarvet Höga Kusten.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett skogs- och hällmarkslandskap vid kusten i orört skick där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt. Balestjärnen, Täckstjärnen och  vattendragen ska bevaras i sina naturliga tillstånd.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Balestjärn och urbergsrauk

Den lilla trolska Balestjärn är intressant med sitt klara vatten och sina trädskelett som syns på botten efter stränderna. Sjön är näringsfattig och har ett högt pH-värde som tros bero på en skalgrusbank på botten av tjärnen som "kalkar" upp sjön. Balestjärn ligger på den yttersta delen av Balesudden. Den nås via stig från Sör-Balesviken. Antingen kan man lägga till här med båt eller vandra Höga Kusten-leden från Köpmanholmen eller Sandlågan.

Berggrunden i reservatet består av röd nordingrågranit och övergår längre in i gråare bergarter som migmatit och gråvacka. Geologiskt intressant är den urbergsrauk som finns inom reservatet.

Artrik skog

Skogen består mestadels av hällmarkstallskog med granskog i dalgångarna. Grova aspar finns och klibbal förekommer efter stränderna samt vid Balestjärn.I området hittar du en mängd olika växter som till exempel trolldruva, blåsippa, tibast, kungsljus, fjällnejlika, stinknäva, nattviol och skogssallat.

I skogarna förekommer skogsfågel som tjäder och orre och flera hackspettsarter, bland annat gråspett. Gärdsmyg, svarthätta och rödstjärt är andra fåglar som lever här och havsörn ses då och då. Den kuperande och steniga terrängen passar också utmärkt för lodjur.

Skogsbranden 2008

Den 5 juni 2008 startade en skogsbrand på den yttersta delen av själva Balesudden. Branden som troligen startade på grund av en dåligt släckt fikaeld, började på den plats där man tidigare har haft en vårdkase. Elden fick ett intensivt förlopp i den branta terrängen och på grund av den stundtals kraftiga nordostliga vinden gick branden över delar av udden som toppbrand. Det blev långvarig glödbrand inom delar av reservatet med kraftiga rotskador som resultat.

Branden har påverkat skogen på två sätt. Dels genom höga flammor som dödat stora delar av trädkronorna och dels genom de rotskador som glödbranden orsakat. Många träd har nu fallit omkull och nya trädplantor har etablerat sig. Men inom delar av Balesudden kommer det att finnas områden som förblir kala under lång tid.

Balesuddens naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser utmed Höga Kustenleden.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten

Fakta

Beslutsår: 1985

Storlek: 918 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Stuga

Vid Bodviken ligger den öppna stugan. Här finns våningssängar med 8 bäddar och kamin. Vedbod, dass och grillplats finns i närheten. Även en gräsyta lämplig för tältning.