Brandbärssvedjan

- artrik naturskog

I den sydvästra delen av Sollefteå kommun, granne med reservatet Storkälen, hittar du detta artrika naturskogsreservat. I norra delen finns fuktigare delar med små myrar och frodig sumpskog.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett relativt opåverkat skogsområde med ett flertal naturskogsknutna arter. Syftet är även att ge möjlighet till naturupplevelse för allmänheten.

Naturskog med mycket död ved

Reservatet är beläget i en flack nordostsluttning. Naturskogen domineras av gran, men det finns även ett påtagligt inslag av lövträd. Det är relativt gott om död ved i form av torrakor (döda stående träd) och lågor (liggande stammar) av olika dimension och nedbrytningsgrad. Naturskogsvärdena indikeras av vedlevande svampar som blackticka, rosenticka, rynkskinn, kötticka och ullticka.

Kötticka. Foto: Jonas Salmonsson

Fuktigt och frodigt

Skogen är påverkad av rörligt markvatten och växer därför fort. Här finns flera arter som visar på hög och jämn luftfuktighet. Till exempel finns gammelgranskål på gran, korallblylav, lunglav och stiftgelélav som framförallt växer på asp, samt smalskaftlav som har återfunnits på en högstubbe av björk. Delar av området, främst i norr,  har en rik flora med växter som tolta, stormhatt, tvåblad, lappranunkel och kärrfibbla.

"Brannbär" är hallon på ångermanländska och det blir det ofta mycket av där skogen brunnit. Själva platsen Brannbärssvedjan ligger sydväst om reservatet.

Liten påverkan

Flera av lav- och svamparterna signalerar liten mänsklig påverkan. Bortsett från vägen som går igenom området, har inga skogsbruksåtgärder förekommit under det senaste halvseklet. Men spår av gamla tiders skogsbruk finns i form av äldre avverkningsstubbar.

Närliggande reservat

Strax i öster ligger Storkälen och en bit mot väster Djupdalen.

Storkälen

Djupdalen

Brandbärssvedjans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon med undantag för befintlig väg.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 55 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur