Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dysjöberget

Tall med skada av tidigare brand.

Brandskadad tall i Dysjöberget. Foto: Torbjörn Engberg

Några kilometer väster om de båda fäbodarna Granbodåsen och Kullen, finns detta småkuperade naturreservat. Det brandpräglade skogsområdet ligger på Dysjöbergets och Långmarksbergets sydvästsluttningar, öster om Dysjöån.

Stenrikt i höjdläge

Naturreservatet ligger cirka 320-400 meter över havet. Terrängen är småkuperad och blockrik. Centralt finns Stora Lilltjärnen, knappt en hektar stor. Från den rinner Lilltjärnsbäcken vidare ner mot Dysjöån. Berggrunden är mestadels "fattig" vilket ger magra jordar. I östra delen förekommer den mer basiska bergarten diabas, vilket ger rikare växtförhållanden.

Skogsbrand gav lövskog

Skogen i reservatet har en tydlig brandprägel. Senaste branden skedde troligen i slutet på 1800-talet. I norr finns tallnaturskog med riklig förekomst av tallar äldre än 200 år. Här är också gott om stående döda träd (torrakor) och grova omkullfallna tallar (lågor).

Många av tallarna och torrakorna har så kallade brandljud, vilket är skador från bränder. Branden har även givit upphov till ett stort lövinslag och i öster finns delar som helt domineras av klen asp och björk. Det finns spår av avverkningar i form av stubbar. Sannolikt har de besvärliga blockrika markerna bidragit till att uttagen av virke har varit mycket begränsat.

Artrik naturmiljö

Diabasen i marken bidrar till att skapa gynnsam livsmiljö för flera kalkgynnade kärlväxter i delar av området. I fuktigare partier i närheten av Lilltjärnsbäcken hittar man till exempel skuggviol, kärrfibbla, liljekonvalj, trolldruva, tibast och torta. I tallmiljöerna finns arter som svampen gräddporing och dvärgbägarlav, som båda är knutna till tallågor. På gammal gran har påträffats svampen gammelgranskål och i lövskogen växer kandelabersvamp, koralltaggsvamp och stor aspticka. Närheten till fäbodar gör att skogsområdet har påverkats av betande tamboskap.

Närliggande reservat

På väg till Dysjöberget passerar du Kullbäcken-Markbäcken:

Kullbäcken-Markbäcken

Tibasten blommar i rosa.

Tibasten blommar tidigt på våren. Foto: Torbjörn Engberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 85 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås genom att från väg 83 i höjd med infartsvägen till byn Boltjärn, ta av in på motsatta väg, norrut. Följ skogsbilvägen i drygt fyra kilometer. Här delar sig vägen men håll vänster och fortsätt mot nordväst. Först passerar du reservatet Kullbäcken-Markbäcken, sedan fäboden Kullen som också är värd ett besök. En knapp km efter Kullen tar du vänster och fortsätter ytterligare 2,5 kilometer till vägens slut.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss