Veckefjärden

- lundartade lövskogar

Veckefjärdens naturreservat. Foto: Oskar Norrgrann

Veckefjärdens naturreservat är ett kommunalt reservat som består av två strandnära lövskogsområden samt intilliggande stränder och vattenområden.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara, vårda och utveckla området så att den biologiska mångfalden bevaras och att skyddsvärda arter gynnas. Syftet är också att göra det tätortsnära naturområdet tillgängligt för friluftslivet och att utveckla områdets betydelse för skolor och förskolor.

Vattendelen av reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. 

Ädellöv och sångare

Skogen domineras av högstammig gråal, björk och rönn med rik undervegetation av hägg och örter. Kärr, sumpskog och gläntor är insprängda i lövskogen. Det finns inslag av ädla lövträd som lönn och ask samt mindre vanliga kärlväxtarter som dvärghäxört och jättegröe.

I lövskogen är fågelsången rik under försommaren. Här finns bland annat rosenfink, härmsångare och svarthätta. Mindre hackspett förekommer regelbundet i området. Stränderna längs Tvillingsta och Moälvens utlopp i Veckefjärden är viktiga rastlokaler för sjöfågel, framför allt under våren.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Medvetet störa eller skada djurlivet (gäller ej främmande arter och fiske).
 • Ta med hund som inte är kopplad.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Örnsköldsviks kommun

Telefon 0660-88 000

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 63 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Örnsköldsviks kommun

Skyddsområde: Naturreservat