Häggberget

- kalkbarrskog med sällsynta svampar

Häggbergets naturreservat ligger havsnära. Foto: Per Sander

Häggbergets naturreservat ligger i Häggdånger, nära vägen som går söderut mot Barsviken. Reservatet består av ett område med granskog i en svag sydostsluttning. Den diabasrika berggrunden har medfört att området har en artrik svamp- och kärlväxtflora.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en kustnära skog med ovanlig förekomst av skyddsvärda marksvampar knutna till näringsrik barrskog. Syftet är också att hålla området tillgängligt för allmänhetens friluftsliv, möjliggöra fortsatta studier av svampfloran samt informera om den speciella naturmiljön.

Artrik skog

Granskogen öster om Häggberget uppmärksammades under 1990-talet av Härnösands svampklubb för dess artrika och speciella svampflora. I den sydsluttande granskogen förkommer bland annat streckvaxing, sepiavaxing, grangråticka, raggtaggsvamp, guldfingersvamp, fyrflikig jordstjärna och porslinsblå spindling. Även kärlväxtfloran är lite rikare med bland annat blåsippa, nattviol och grönkulla.

Nattviolen blommar i juni. Foto: Helene Öhrling

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller skada växter, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
  • Skada mark och block.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 25 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat