Godgrubberget

- gammelskog med långskägg

Godgrubbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Godgrubbergets naturreservat är ett litet naturskogsreservat som ligger i den nordöstra delen av Kramfors kommun. Området är framför allt skyddat för den rika förekomsten av laven långskägg.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat skogsekosystem med bland annat en rik förekomst av den starkt hotade hänglaven långskägg. Inom ramen för detta mål ska även allmänheten få en möjlighet att uppleva naturen.

Naturskog med gamla granar

Reservatet är beläget på Godgrubbergets nordostsluttning på 240-340 meters höjd över havet. Det domineras av drygt hundraårig granskog med ett stort inslag av gamla senvuxna granar. Bitvis har träd fallit på grund av självgallring i den tätnande skogen. Överlag finns mycket med stående döda träd och lågor (liggande döda träd). Det är något som gynnar många växt- och djurarter.

Hotade laven långskägg

Långskägg finns på granar i mycket gamla skogar med hög luftfuktighet. I området finns en av länets rikare förekomster av långskägg. Den fridlysta laven är påträffad på drygt 100 träd. I träden hänger förutom långskägg ofta rikligt med andra hänglavar som garnlav, violettgrå tagellav och manlav.

Spana efter "moderträd"

Besöker du området är det framförallt i ett 100-200 meter brett bälte ett par hundra meter nedanför toppen av berget du skall hålla ögonen öppna. Här finns flera så kallade "moderträd", det vill säga träd med mycket riklig förekomst av långskägg och som fungerar som spridningskälla till andra träd. Arten är nästan uteslutande knuten till gran och det är på de gamla granarna du har störst chans att se den.

Närliggande naturreservat

Vändåtbäckenskogen, Edsbodskogen och Lidberget ligger alla i närheten.


Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Johan Uebel

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 35 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat