Stensjöskogarna

Stort, kuperat och stenigt – så kan Stensjöskogarnas naturreservat beskrivas. Men området är nog mest känt för sitt fina fiske. Här finns en fiskecamp och flera sjöar och tjärnar där du kan fiska med fiskekort. Vill du upptäcka skogarna i reservatet möter du ett spännande landskap. Här finns imponerande gamla tallar, spår efter tidigare bränder och många ovanliga svampar och lavar.

Stenig tallskog

Stensjöskogarna utvidgades 2022 till ett över 850 hektar stort naturreservat. Det är ett småkuperat landskap med otaliga höjder och svackor. På höjderna växer knotiga tallar som ger intryck av att ha levt ett hårt liv. Många av tallarna är över 200 år gamla. I svackorna finns fuktigare granskog och små myrar. Terrängen är stenig och vissa block är imponerande stora. På vissa ställen kan det vara besvärligt att ta sig fram utan stig.

Populärt fiskeområde

Förutom sjön Stensjön som gett reservatet sitt namn, finns det flera mindre sjöar och tjärnar i reservatet. Dessa ingår i Stensjö kortfiskeområde och är populära för fritidsfiske. I Hundtjärn planteras det ut fisk och i Stensjön finns vilda bestånd av röding och öring.

Vid vägens slut vid Stensjöns strand finns en fiskecamp med parkeringsplatser, uppställningsplatser för husvagnar, vindskydd, eldstäder och torrtoaletter. Härifrån går flera fiskestigar, bland annat den som går runt Stensjön och passerar flera vindskydd.

Spår av bränder

På många ställen i Stensjöskogarna syns spår av tidigare skogsbränder i form av brandljud, det vill säga skador på stammarna orsakade av värme från en brand. Det finns även gott om bränd eller kolad död ved. Skogarna runt Stensjön har genom tiderna formats av många naturliga bränder. Att skogen brinner med jämna mellanrum är viktigt för många arter som är beroende brand. Därför genomförs i modern tid kontrollerade naturvårdsbränningar i sådana här områden. I Stensjöskogarna har det genomförts en naturvårdsbränning av markägaren under tidigt 2000-tal och en gång av länsstyrelsen under 2022. Planen är att det ska ske fler naturvårdsbränningar här framöver.

Ovanliga arter

Många ovanliga arter har hittats i reservatet och ännu fler skulle nog kunna hittas. På tallarna växer bland annat kornflarnlav, vedskivlav och tallticka. På granarna finns garnlav, ullticka och rosenticka och på lövträden doftticka, skrovellav och lunglav. Här finns också den sällsynta skalbaggen reliktbock.

I Länsterån finns flodpärlmusslor, vilket visar att det är ett vattendrag med bra vattenkvalitet och hög naturlighet. Flodpärlmusslorna är beroende av att det finns öring eftersom musslorna fäster i öringarnas gälar i ett tidigt skede i sin utveckling.

 • Skalbaggen reliktbock, Nothorhina muricata, räknas som nära hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.
 • Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10-15 millimeter lång.
 • Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga "barnkammare" även i framtiden.
Foto av barken på en tall i närbild, det syns små hål i barken.

Spår av insekten reliktbock på tall. Foto: Länsstyrelsen

Kulturlämningar

Trots att Stensjöskogarna känns som en vildmark idag, finns många tidigare spår efter människor. På vissa ställen i skogarna kan du hitta stubbar efter gamla avverkningar och några av myrarna ser ut att ha dikats ur vid någon tidpunkt.

Vid Länstersjöns utlopp finns en gammal flottningsanläggning med dammvall och flottarkoja. Det är från tiden då delar av skogen avverkades och timmer flottades via Länsterån ner till Ljungan.

Närliggande reservat

Strax intill i öster ligger Björntjärnsskogens naturreservat.

Björntjärnsskogen

Stenig tallskog.

Stensjöskogarnas naturreservat. Foto: Nils Bodin

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och icke fridlysta marklevande färgsvampar.
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på väg för fordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt, tjälad mark längs skoterled eller på sjöisar.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • vaska efter guld eller andra ämnen.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militäraeller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2010, utökat 2022

Storlek: 858 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås genom att söder om Alby efter väg 83, ta vägen över Ljungan och köra västerut mot Byberget. I Byberget tar du av ner mot sjön och kör vidare mot Stensjön. Efter knappt åtta kilometer kommer du till en fyrvägskorsning, där fortsätter du rakt fram västerut tills du kommer till fram till parkeringen vid Stensjön. Om du kör söderifrån från byn Säter öster om Haverö, tar du från väg 315 skogsbilvägen norrut förbi Säterbodarna och Tjärusjö-stugan vid Stor-Tjärusjön. Drygt två kilometer norr om Tjärusjöstugan finns fyrvägskorsningen som tidigare nämnts.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss