Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vändåtberget

Vändåtbergets naturreservat utgör ett av landets mest värdefulla exempel på nordlig barrskog, tajga. Här finns flera typer av naturskog som i olika grad är präglad av tidigare skogsbränder.  Genom reservatet går vandringsleden Urskogsleden och det finns en stuga med kamin där du kan övernatta.

Vandring och stuga

I reservatet finns flera stigar att vandra. Rakt igenom reservatet går den långa vandringsleden Urskogsleden och det finns också en vandringsslinga som går upp på berget. Vid Inner-Abborrtjärnen ligger en fin övernattningsstuga med två bäddar och en kamin. Utanför finns grillplats, vedbod och dass.

Flera skogsbränder i området

En brandstudie har visat att stora delar av reservatet har brunnit ett flertal gånger under 1600-1800-talen (åren 1629, 1653, 1705, 1780 och 1853). Där det har brunnit med korta intervall dominerar tallskogen. Det finns träd i alla åldrar och de äldsta tallarna är nästan 400 år gamla. På gamla tallar kan grovticka och blomkålssvamp hittas. På sälg finns doftticka och på död lövträdsved finns borsttagging.

För att bibehålla den brandpräglade glesa skogen och gynna naturvärden knutna till sådan skog, har länsstyrelsen utfört naturvårdsbränning i delar av reservatet. Du kan se spår av detta när du går runt.

Granskog med rik flora

Förutom de stora områdena som varit utsatta för brand finns också äldre granskog. De äldsta granarna närmar sig 300 år och finns i blötare skogs- och myrpartier. På Vändåtberget finns det även gott om gamla grova aspar. På grov sälg kan du finna den välluktande dofttickan. I skogen finns bland annat kärlväxterna spädstarr, skogsnycklar, nattviol, trolldruva och fjälltolta. Den rikaste örtfloran finns i Vändåtbergets sydsluttningar och raviner.

Arter knutna till död ved

Tack vare den goda tillgången på död ved finns det många olika insektsarter här.  Det har hittats cirka 400 olika arter av skalbaggar i Vändåtberget. Många har en mycket begränsad utbredning i Skandinavien. Sällsynta arter som större barkplattbaggen och reliktbock visar på att naturskogen i reservatet är av högsta klass.

På de omkullfallna träden växer olika sorters svampar. Här finns till exempel ostticka, lappticka och blackticka på granlågor (omkullfallna granar) och fläckporing, gräddporing och lateritticka på tallågor. På död lövträdsved påträffas bland annat svampen borsttagging.

Större barkplattbagge

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen.
 • Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeterr i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Reliktbock

 • Skalbaggen reliktbock, Nothorhina muricata, räknas som nära hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.
 • Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10-15 millimeter lång.
 • Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga barnkammare även i framtiden.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Ett rikt fågelliv

I skogen finns också en mängd fåglar och däggdjur. Rödstjärt, tornseglare, svartvit flugsnappare och grå flugsnappare hörs främst på försommaren. Du kan också få syn på lavskrika, tofsmes, trädkrypare, tjäder, orre och järpe. Av rovfåglar och ugglor kan bivråk, fiskgjuse, pärluggla och slaguggla påträffas. Och vid goda gnagarår kanske även hökugglan ses och hörs. Har du tur så kan du se spår av mård, björn och lodjur.

Närliggande reservat

I sydväst finns Granliden och i nordväst Killingkullen:

Granliden

Killingkullen

Foto av en röd liten stuga i skogen.

Övernattningsstugan. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Göra upp eld annat än på angivna platser.
 • Samla in eller föra bort djur.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter. Förbudet gäller inte på Ytter- Holmsjön och ön Storholmen.
 • Skada mark eller vattenmiljöer genom exempelvis grävning.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Bygga en anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1989, utökat 2015

Storlek: 345 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Till Vändåtbergets naturskog är det skyltat från Björnavägen, väg 352, norr om Korsbyn. Innan Locksta visar en vägskylt att du tar av åt vänster. Härifrån är det dryga milen till en ny vägskylt som leder dig in på vägen till Holmsjöarna och parkeringsplatsen till Vändåtbergets naturreservat.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss