Sundsjöhöjden

Hällmarkstallskog.

Sundsjöhöjden. Foto: Pekka Bader

I gränstrakterna mellan Härnösands kommun och Kramfors kommun finns ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I norra utkanten av detta område ligger reservatet Sundsjöhöjden, där det finns långskägglav på ett 10-tal träd.

Gamla träd och torrakor

Höghöjdsskogen uppe på Sundsjöhöjden utgörs av gammal olikåldrig grandominerad naturskog med ett tydligt inslag av glasbjörk. Det finns även upp till 270-åriga knotiga tallar. Skogen är lågvuxen och gles. Stående döda träd, torrakor, förekommer iögonfallande rikligt. Genom området löper smala hällmarks- och myrstråk.

Hänglavar och inslag av asp

I nordliga delen, särskilt i dess ostsluttning, finns mer frodig granskog med ett tydligt inslag av asp. Skogen är här hänglavsrik och död ved är tämligen vanligt förekommande. I de östra delarna finns träden med den hotade laven långskägg (se faktaruta nedan). Andra sällsynta arter som är noterade i reservatet är till exempel granticka, ullticka, stor aspticka, doftskinn och rynkskinn.

Närliggande reservat

Inom tre kilometers avstånd ligger reservaten Drickesmyrhöjden och Älgberget-Björnberget:

Drickesmyrhöjden

Älgberget-Björnberget

Långskägglav påminner om julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 48 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Med bil nås området norrifrån längs skogsbilvägar vars skick och tillgänglighet varierar över tid. Från väg 331 svänger du åt nordost vid Åkroken. Du kan också ta av söderut längs vägen mellan Östergraninge och Bollstabruk, vid Västertorp. Från vägen är det närmast att gå upp i reservatet österifrån. Här är det dock bitvis oframkomligt brant till fots. Istället går det att utgå från den vändplan som finns ett par 100 meter nordnordväst om reservatet. Från vändplanen löper en stig söderut mot reservatet. Stigen är lite otydlig men det är förhållandevis lätt att söka sig söderut mot högsta punkten av berget och reservatet. Vintertid kan man med fördel ta sig in i reservatet med exempelvis skidor från väster eller söder.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss