Sundsjöhöjden

- lavrik naturskog i högt läge

Sundsjöhöjden. Foto: Pekka Bader

I gränstrakterna mellan Härnösand och Kramfors kommuner finns ett kärnområde för den hotade laven långskägg. I norra utkanten av detta område ligger reservatet Sundsjöhöjden, där det finns långskägglav på ett femtontal träd.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det innebär att bevara ett varierat naturskogsområde och att säkra förekomsten av den hotade laven långskägg.

Gamla träd och torrakor

Höghöjdsskogen uppe på Sundsjöhöjden utgörs av gammal olikåldrig grandominerad naturskog med ett tydligt inslag av glasbjörk. Det finns även upp till 270-åriga knotiga tallar. Skogen är lågvuxen och gles. Torrakor (stående döda träd) förekommer iögonfallande rikligt. Genom området löper smala hällmarks- och myrstråk.

Hänglavar och inslag av asp

I nordliga delen, särskilt i dess ostsluttning, finns mer frodig granskog med ett tydligt inslag av asp. Skogen är här hänglavsrik och död ved är tämligen vanligt förekommande. I de östra delarna finns träden med den hotade laven långskägg (se faktaruta nedan). Andra sällsynta arter som är noterade i reservatet är till exempel granticka, ullticka, stor aspticka, doftskinn och rynkskinn.

Närliggande reservat

Inom tre kilometers avstånd ligger reservaten Drickesmyrhöjden och Älgberget-Björnberget.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 48 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat