Flakamon

- brandpräglad naturskog

Äldre tallar är vanliga i Flakamon. Foto: Kristin Lindström

Här kan du besöka en mindre naturskog med gammal tall- och granskog. Trots närheten till Indalsälven, där man förr flottade timmer, har denna skog inte avverkats. Riktigt gamla tallar kan du få se här.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö med grova, äldre tallar och torrakor.

Gamla tallar och rester av en huggarkoja

Det mest iögonfallande är de 150 – 300-åriga grova tallarna där de grövsta har en omkrets på 2 - 2,5 meter. Även några av granarna i naturreservatet har imponerande ålder och grovlek. I vissa partier finns en del stående och liggande döda träd vilket är värdefullt för många naturskogsarter.

Vid myren i norra delen syns spår av tidigare skogshuggningar där det nu finns 50 - 70 åriga björkar och aspar. Där återfinns idag rester av en tidigare huggarkoja.

Naturvårdsbränningar

Det långsiktiga målet är att försöka bevara tallvärden i större delen av naturreservatet. Detta bör göras genom naturvårdsbränning där så är möjligt.  Delar av naturreservatet som har fått grannaturskogsvärden, bör lämnas för fri utveckling.

Närliggande reservat

Fortsätter du denna väg så kan du ta av mot Sundsjöåsen.

 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvampar för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, rastplats, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 15 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat