Föreningslokalen Thor

I samband med folk- och arbetarrörelsernas starka framväxt på 1880-talet behövdes lokaler där man kunde hålla sina möten. Sundsvall var Sveriges första stora industriområde, så behovet för arbetarna att organisera sig fackligt var stort.

Historik

Hörningsholms sågverk uppfördes 1882 av J A Enhörning och var ett av flera sågverk på Alnön. 1896 bildades här den första avdelningen i svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet i Sundsvallsdistriktet. Samma år bildades byggnadsföreningen Thor av arbetare vid Hörningsholms sågverk, som lät uppföra denna byggnad. Även om byggnaden främst hade varit tänkt att användas i fackliga syften, kom den att användas till mycket mer än fackliga möten. Den blev en naturlig samlingsplats för arbetarna och deras familjer, och användes även bland annat vid fester, basarer, och nyårsrevyer.

Beskrivning

Huset är ett mycket gott exempel på hur ett tidigt Folkets hus på landsbygden såg ut och är det tredje av sitt slag som uppförts i Sverige. Landets första Folkets hus byggdes 1893 i Malmö. På Alnö uppfördes denna byggnad, som kanske är den äldsta utanför städerna, redan 1896.

Knubbhus

Byggnaden är ett envåningshus med en samlingssal, ett kök och entréutrymme. Det är ett så kallat knubbhus, vilket kommer av att det är byggt av knubb, det vill säga sekundära plankor, som inte höll måttet för export. Då knubbhus murades upp av träknubb och lera utan några tillsatser av kalkbruk eller cement, tog det lång tid att torka. Därför stod det i drygt två år för att torka (endast klädd med papp på väggarna), innan man på senvåren 1899 klädde det med spontpanel. Denna delades in i tre horisontella fält där det övre och det nedre har liggande panel medan det mellersta har stående panel. Fälten avgränsades av avrinningslister.

Det står på en grund av sockelpelare, som doldes av snedställda brädor. Först 1902 stod byggnaden helt färdig, exteriört och interiört.

Salen viktigaste rummet

Det viktigaste rummet i byggnaden var salen. Här försökte man skapa en så representativ miljö som möjligt. Man tog intryck från såväl frikyrkorörelsen som borgerlig högreståndskultur. Man lade ned mycket arbete på salens dekorationsmålningar på väggar och tak. Då salen restaurerades, kläddes väggarna ovanför panelen och taket med gipsplattor. På dessa kopierade/rekonstruerade man originalmålningarna.

Flera ombyggnader genom åren

Denna byggnad har gått igenom flera förändringar under årens lopp. Bland annat revs den ursprungliga verandan och ersattes med ett litet entréhus, och utvändigt hade den 1932 klätts om med lockpanel, som lagts ovanpå den gamla spontpanelen. Trots detta fanns den ursprungliga karaktären i huvudsak kvar, varför man 1975 i en invändig restaurering i stort kunde återskapa rummens ursprungliga utseende.

Restaureringen utfördes helt av folk från Sundsvall i nära samverkan med Riksantikvarieämbetet och med konservator Alf Hedman från Gävle som sakkunnig rådgivare. 1981 genomfördes en utvändig restaurering av huset. Man tog fram den ursprungliga spontpanelen, som kläddes in med asfaboard (asfaltimpregnerade träfiberskivor) och en likadan panel som den ursprungliga lades över denna. Denna målades i en ljusgul färg med vissa detaljer i brunt.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör samt interiört den fasta inredningen och utsmyckningen i stora salen.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 29 mars 1976.

Sundsvalls kommun, Gista 5:16, FÖRENINGSLOKALEN THOR.

Historisk funktion: Föreningslokal och klubbhus.

Nybyggnadsår: 1896