Hemsö fästning

Hemsön är en ö med kuperad natur norr om Härnösand, som har en bofast befolkning på cirka 150 personer. Under flera decennier har befolkningen och militären levt sida vid sida på ön. De dominerande näringsgrenarna har historiskt varit fiske och jordbruk.

Historik

Redan under sent 1800-tal väcktes tanken på en fästning i skärgårdsområdet
utanför Ångermanälvens mynning, på grund av dess strategiska läge. Det kom dock att dröja till 1916 innan man började bygga första delen, som kallas Havstoudd.

1942 års försvarsbeslut innebar stora förstärkningar för försvaret, vilket resulterade i bygget av Storråberget, som var färdigt 1957.

Fästningen var i drift fram till 1987 och stängdes slutligt 1989.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifter Batteri 1

Byggnadsminnet omfattar batteriet i sin helhet med tillhörande truppfästningar, mätstation och luftförsvarsanordningar.

  • Batteriet får inte, helt eller delvis, raseras igenfyllas, förvanskas eller byggas om. Det skall vårdas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Detsamma gäller inom batteriets närområde befintliga truppfästningar och andra luftförsvarsanordningar.
  • Till batteriet hörande fast monterad inredning, inre och yttre utrustning, inklusive kanontorn med kanoner, skall bevaras på plats.
  • Inom det område där anordningar finns för batteriets närförsvar får nybyggnader ej uppföras eller åtgärder vidtagas, som förändrar områdets karaktär. Väsentliga skjutsektorer skall ha fri sikt.

Skyddsföreskrifter Batteri 2

Byggnadsminnet omfattar batteriet i sin helhet med tillhörande truppfästningar och minstation.

  • Batteriet får inte, helt eller delvis, raseras igenfyllas, förvanskas eller byggas om. Det skall vårdas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Detsamma gäller inom batteriets närområde befintliga truppfästningar och andra luftförsvarsanordningar.
  • Till batteriet hörande fast monterad inredning, inre och yttre utrustning, inklusive kanontorn med kanoner, skall bevaras på plats.
  • Inom det område där anordningar finns för batteriets närförsvar får nybyggnader ej uppföras eller åtgärder vidtagas, som förändrar områdets karaktär. Väsentliga skjutsektorer skall ha fri sikt.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Statligt byggnadsminne
1998-09-10.

Härnösands kommun, Havsto 1:1, HEMSÖ FÄSTNING.

Nybyggnadsår: 1953.

Byggnader

Byggnader, 2 stycken:

Batteri 1 Utanö 3:55 (Storråberget).

Batteri 2 Havsto 1:1 (Havstoudd).

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är tillståndsmyndighet.