Hov-Bjäragården

Intill Hovs kyrka ligger ett gravfält som visar på platsens långa kontinuitet. Det höga läget och den vidsträckta utsikten har sannolikt varit avgörande för deras placering. Gravfältet består av gravhögar, stensättningar och resta stenar. Fornlämningarna kan dateras till brons- och järnålder.

Hov

Hov är högt beläget på Bjärehalvön med en vidsträckt utsikt över det omkringliggande landskapet. Området är en böljande och öppen odlingsbygd. Hovs kyrka är byggd på 1800-talet och ersatte då en medeltida föregångare.
Den tämligen sentida bebyggelsen i Hov är koncentrerad till området öster och söder om kyrkan, vilket medför att både fornlämningarna och kyrkan dominerar landskapsbilden. Det finns förhistoriska färdleder som löper över Hallandsås. Senare utvecklades ett vägnät mellan kyrkorna. Hov ligger där flera vägar möts och byn har blivit en vägknutpunkt på Bjärehalvön. Vägsträckningen mellan Hov och Förslöv samt den mellan Hov och Östra Karup är gamla vägar och har förmodligen förhistoriskt ursprung. På en karta från 1684 finns vägen mellan Torekov, Hov och Båstad, kallad ”Prästavägen” utmärkt.   

Bjäragården

Cirka 600 meter söder om Hov ligger Bjäragården. Gården med anor från medeltiden omges av ett äldre odlingslandskap. Här finns flertalet fornlämningar i form av en domarring, skålgropar, stensättningar och ett flertal bronsåldershögar, varav den största kallas Rishög. Under bronsåldern var klimatet mildare än idag. Människorna livnärde sig huvudsakligen på boskapsskötsel och åkerbruk. Bjäragården är högt belägen, på lättdränerade sluttningar och här erbjöds dåtidens människor idealiska försörjningsmöjligheter.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger 5 km väster om Båstad på Bjärehalvön.