Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Åvarp och Båv

Bytomten i Åvarp och Båv följer delvis bygatan upp mot skogskanten och den tidigare fäladsmarken på Söderåsen. Inom områdets norra del finns hålvägar, fossil åkermark, hägnader och någon hög registrerade

Området med naturbetesmarkerna vid Åvarp och Båv är mycket värdefullt för friluftslivet. Åvarps fälad är en representativ ogödslad fäladsmark med enbuskar, slån, nyponrosor och spridda trädsolitärer. Den hävdberoende floran innehåller arter som kruståtel, fårsvingel, stagg, kattfot, revig blodrot, stenmåra och jordtistel. De betade lövskogsdungarna utgörs av fuktlövskogar med bl a björk, alm, al, ask, rönn och hägg. Några är dominerade av bok och avenbok.

Söder om Båv finns rester av det gamla odlingslandskapets naturtyper, som genom sin artsammansättning vittnar om mycket lång kontinuitet. Vid Båvs hage är marken mycket välhävdad med arter som backtimjan och jungfrulin. Till de mycket sällsynta arterna hör fältgentiana. Av särskilt stort värde är svampfloran.

Motiv för bevarande

Området visar en välbevarad helhet med fornlämningar, markanvändning, strukturer och bebyggelse. Odlingsspår som odlingsrösen, gränsstenar, stengärdesgårdar visar på äldre odlingsaktivitet och skiftet av landskapet. De olika markanvändningarna visas genom betesmark, tidigare ängsmark och skogen som tidigare utmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss