Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hovdala

Hovdala är idag en trelängad slottsanläggning som bibehåller mycket av den ursprungliga 1500-tals karaktären. Anläggningen har varit omgärdad av en vallgrav som det fortfarande finns spår av. Förutom godsanläggningen är ädellövskogen, bostadsbebyggelse för de anställda och de odlade markerna viktiga inslag. Godset utgör även en del i krigsmaktens historia.

Hovdala ligger i den flacka, öppna terrängen söder om Finjasjön. Genom en reglering av sjön vid sekelskiftet 1900 torrlades stora delar av området. I söder och öster bildar åssträckningarna markerade skogsklädda höjder. Fornlämningarna, boplatser och områden med fossil åkermark, men även en lokal med hällristningar, visar att trakten var befolkad under förhistorisk tid.

Hovdala omnämns i medeltida källor. Troligen har den då omtalade sätesgården legat på sluttningen öster om nuvarande Hovdala. Fynd av medeltida husgrunder har gjorts på platsen. Med tiden flyttades anläggningen ned till de sanka markerna vid Finjasjöns strand, en ur strategisk synpunkt bättre placering.

Hovdala av idag består av två gårdskomplex, åtskilda från varandra genom en vallgrav. Den nordligaste anläggningen utgörs av själva mangården. Två av de tre längorna bär årtalen 1511 och 1681 på de vitkalkade fasaderna. Portlängan i gråsten uppfördes 1805. Bland de oregelbundet placerade ekonomibyggnaderna märks det mäktiga försvars- och porttornet, Sigvard Grubbes torn, i fyra våningar, från 1500-talet. Andra gråstenslängor är från 1600-talet. Vid västra längan finns dessutom plats för en vattenkvarn.

I parken ligger en rosaputsad orangeribyggnad, uppförd på 1790-talet i enlighet med då rådande ideal. I de svårbrukade och magra markerna på åssluttningen söder om slottsanläggningen ligger några välbevarade torpstugor, som speglar det traditionella byggnadsskicket. I ”Hästhagen” några hundratals meter sydväst om huvudanläggningen, finns ruinen efter ett under 1790-talet påbörjat men ej fullbordat, åttkantigt bibliotek.

Hovdala var arrendatorbostad fram till 1944 då militären övertog anläggningen för tillsynsmannabostad vid regementet P2. Några år senare började markerna nyttjas som övningsfält. Mycket av områdets äldre karaktär av slottslandskap är dock bevarad, bland annat genom förekomsten av ädellövskog och den till gården knutna äldre bebyggelsen för de vid godset anställda. Storskaligt och mångformigt landskap med lång kontinuitet. Välbevarad slottsmiljö med karaktär av 1500- och 1600-tal.

Söder om Finjasjön ligger ett stort militärt övningsfält kring Hovdala slott. Landskapet höjder sig mot Matterödsåsen i väster med omfattande bokskogar. Den extensiva betesdriften och militärens markslitage har gjort att många hävdberoende arter har levt kvar. Förekomsten av äldre bokskog med lång kontinuitet har också skapat förutsättningar för en rad skogsarter. Talrika stenåldersboplatser, rösen, hällristningslokal och olika stensättningar berättar om en rik bosättning och en öppen odlingsbygd under en stor del av vår historia.

Hovdala omnämns som sätesgård i medeltida källor och den ursprungliga gården ska ha legat öster om nuvarande. Hovdala är idag en trelängad slottsanläggning som bibehåller mycket av den ursprungliga 1500-tals karaktären. Anläggningen har varit omgärdad av en vallgrav som det fortfarande finns spår av. Ekonomibyggnaderna är oregelbundet placerade kring en stor gårdsplan och är huvudsakligen uppförda i sten. De binds samman av ett präktigt porttorn, troligen från 1500-talet. Söder om slottet finns bland annat arbetarbostäder. I åssluttningarna söder om Hovdala ligger flera välbevarade torp. Strax sydväst om slottet finns ruinen efter ett ej fullbordat åttakantigt bibliotek från 1790-talet.  

Motiv för bevarande

Hovdala med omgivningar framstår som en väl bevarad sätesgård av 1500-1600-tals karaktär och som påverkat omgivande landskap i stor utsträckning. Förutom godsanläggningen är ädellövskogen, bostadsbebyggelse för de anställda och de odlade markerna viktiga inslag. Godset utgör även en del i krigsmaktens historia.

Biblioteksruinen i Hovdalaområdet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss