Kulturmiljöprogram: Ryssberget-Hagstad

Uppe på Ryssberget finns ett bevarat kulturlandskap av en typ som tidigare kännetecknade höjdsträckningar.

Den betydelsefulla djurhållningen har gett upphov till både betesmark och betespåverkade skogar. Hagstad är en mindre skogsby i ett starkt kuperat landskap. Gårdarna ligger utsprida längs en slingrande grusväg och flera av husen är i stort sett välbevarade. I landskapet finns odlingslotter och betesmarker. Norr om byn ligger en utmarksrest, rik på odlingsrösen.

Motiv för bevarande

Hagstad är en välbevarad by i skogsbygd och relativt opåverkad av sentida förändringar. Betesmarkerna visar lång hävdkontinuitet.

Hitta hit

Området ligger 6 km nordost om Bromölla sydost om Axeltorp.

Se området i webbgis: Ryssberget Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss