Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Rinkaby

Rinkaby ligger vid Hammarsjöns östra strand i ett öppet och flackt landskap. Markerna mellan sjön och byn utgörs av långsmala odlingsfält och slåtter- och betesmarker. Genom de periodvis återkommande översvämningarna gödslas de naturligt årligen. De sandiga markerna nyttjades förr i viss utsträckning för tobaksodling, om vilket några bevarade tobakslador berättar. Odlingen var en viktig binäring. Rinkaby kyrka, uppförd i början av 1200-talet i tegel, är framför allt berömd för sina kalkmålningar från 1400-talet. Öster och söder om kyrkan finns bebyggelse av varierande ålder och utformning, medan radbybebyggelsen i väster behållit en genuinare karaktär med små gårdar, där längorna är brädfodrade och rödfärgade. Radbyn växte fram efter skiftena. I Skåne finns flera militära fältövningsområden, som vid Rinkaby pansarövningsfält som vid sidan av skjutfältet uppkom på 1960-talet i direkt anslutning till flygvapnets flygplats. På det militära skjutfältet mellan Rinkaby och Hanöbukten finns stora gräsmarker och tallskog på sandig mark. Stora delar var tidigare åkermark.   

Motiv för bevarande

Området åskådliggör ett kulturlandskap, som fått sin nutida karaktär i samband med 1800-talets odlingsverksamhet. Tobaksladorna står som karaktäristiska monument över den en gång för bygden så viktiga tobaksodlingen. Rinkaby skjut- och övningsfält är med flygplatsen ett viktigt militärhistoriskt dokument.               

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km sydost om Kristianstad.

Se området i webbgis: Rinkaby Länk till annan webbplats.

Kontakt