Kulturmiljöprogram: Ö Herrestad-Gärsnäs-Stiby

Gärsnäs och Östra Herrestad ligger väster om Simrishamn. Området består av ett öppet odlingslandskap, präglat av storgodsdriften och genomkorsat av kraftiga alléer. Gärsnäs slottsanläggning inramas av ädellövskog.

Ö Herrestad kyrkby

Trakten har tidigt odlats upp. Om detta visar lämningar efter tidiga åkerbruksfolk som gravhögen ”Kalvhagsbacken” norr om Gärsnäs. Bland annat runstenen vid Östra Herrestad anger en fortsatt bosättning i bygden under vikingatid.

Östra Herrestad

Östra Herrestads vitputsade sockenkyrka, med fritt läge i byns östra del, anlades under 1100-talet. Västtornet byggdes till under 1880-talet. Bybebyggelsen utgörs i huvudsak av gathus från 1800-talet, uppförda på de vid skiftet utflyttade gårdarnas tomter. De små längorna, som antingen är putsade eller brädfodrade, bevarar en ålderdomlig prägel. Flera är försedda med lövsågade detaljer. Byn löd i gången tid under Gärsnäs sätesgård.

Gärsnäs sätesgård

Under medeltiden och fram till 1600-talet utgjorde Gärsnäs en självständig socken. Kyrkan skall ha legat norr om den nuvarande gården och här skall i äldre tid ha påträffats lämningar efter kyrkobyggnaden. Gärsnäs omtalas som gård under 1300-talet. Dagens huvudbyggnad med rödputsade fasader, rundbågsfris och torn fick sin utformning vid en ombyggnad på 1880-talet under ledning av arkitekt F Meldahl. Vissa delar av byggnaden härrör från senmedeltiden. Bland gårdens äldre byggnader märks några ekonomilängor i gråsten och några tegelbyggnader med typisk dekor för tiden kring sekelskiftet 1900.

Gärsnäs stationssamhälle

Gärsnäs stationssamhälle ligger efter banan Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ). Sträckan mellan Tomelilla och Simrishamn anlades 1882 (se vidare Värdefulla kulturmiljöer under ”Kommunikationernas landskap”). I Gärsnäs växte en för de skånska stationssamhällena karaktäristisk bebyggelse, med bostäder och hotell, upp i närheten av stationen och järnvägen. År 1921 anlades en saftstation i Gärsnäs, ansluten till Köpingebros råsockerfabrik. Anläggningen förlades på strategisk plats nära järnvägen och stickspår drogs till fabriken. I närheten av uppfördes en disponentbostad och en kontorsbyggnad som även inrymde en tjänstemannalägenhet. Det var den sista sockerfabriken som uppfördes i Sverige. Saftstationen lades ner 1966 men byggnaden finns kvar. Ett landmärke i Gärsnäs är det vattentorn som byggdes 1965, en massiv byggnadskropp som omges av ett öppet odlingslandskap.

Stiby

Nordväst om Gärsnäs ligger Stiby. Den vitkalkade kyrkan från 1800-talets mitt, ritad av M Cederholm, har ett fritt läge i landskapet. Tornet i väst är försett med trappstegsgavlar. Öster om kyrkan ligger en samlad tegelbebyggelse.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet vid Östra Herrestad och Gärsnäs, som uppvisar en tusenårig bebyggelsekontinuitet, har genom sätesgården formats till ett karakteristiskt skånskt slottslandskap med vidsträckta åkerfält, allésystem och en till huvudgården koncentrerad bebyggelse. Dessa element är betydelsefulla inslag i landskapet liksom byggnadsbeståndet och bystrukturen i Östra Herrestad. Gärsnäs samhälle är präglat av järnvägen. Saftstationen, som var den sista som uppfördes i Sverige, har ett särskilt värde och vittnar om en för Skåne karaktäristisk industri. Stiby kyrka har ett dominerande läge i landskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss