Kulturmiljöprogram: Arlövsgården-Kronetorp

Landskapet i sydöstra delen av Burlöv kommun består av utpräglad slättbygd med fritt liggande gårdar uppförda mellan 1700-talets slut och 1900-talets början. Fornlämningarna visar att trakten tagits i anspråk under förhistorisk tid.

Kronetorps mölla

Särskilt framträdande är de under bronsåldern anlagda gravhögarna, varav den på höjdryggen vid Kronetorps mölla är en av de största och monumentalaste. Högen, som är den enda kvarvarande av de tre så kallade Darrhögarna, har medvetet placerats högt i landskapet.

Arlövsgården

Arlövgården bildades genom enskifte men används idag som behandlingshem. Egendomen bildades på 1780-talet genom en sammanslagning av tre hemman inom Arlövs by. Mangårdsbyggnaden i rött tegel uppfördes 1890. Till anläggningen hör flera ekonomibyggnader, som stallängor, smedja och svinstall, uppförda i rött tegel 1902. Samma år uppfördes även den gulputsade befälsbostaden.

Kronetorps gård

Kronetorp var den största gården i Burlövs by och utflyttades redan på 1790-talet. Huvudbyggnaden stammar från denna tid medan ekonomilängorna är av varierande ålder. De forna uppfartsvägarna markeras enligt tidstypiskt mönster med alléer. Arlövgårdens byggnadsbestånd är karakteristiskt för tiden kring sekelskiftet, där tegel är det dominerande materialet.

Kronetorps mölla

Kronetorps mölla är en så kallad holländarekvarn från 1841. I möllans stensockel ligger det första loftet, det så kallade magasinet med siktar och rensmaskiner. Däröver reser sig den pappklädda träkonstruktionen med broloft, kvarnloft, hissloft och kvarnhätta. Till kvarnen hör mjölnarbostaden i delvis putsad gråsten, byggd 1842. Anläggningen är idag museum.

Motiv för bevarande

Området utgör ett odlingslandskap som brukats redan under förhistorisk tid. Av grundläggande betydelse för landskapet är de fria zonerna med öppen odlingsmark. Friliggande gårdar bildar tillsammans med vägsystem och alléer viktiga delar i landskapet. Tillsammans med den före detta mjölnarebostaden bildar Kronetorps mölla mot bakgrund av den omkringliggande öppna odlingsbygden en väl bibehållen kvarnmiljö, karakteristisk för det spannmålsproducerande landskapet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss