Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Vomb

Vombs kyrkby ligger på de sandiga markerna vid Vombsjöns sydvästra del. Byn, som i äldre tid löd under Övedskloster, har en oregelbundet grupperad bebyggelse.

Bygården i Vomb

Den efter romanskt mönster anlagda kyrkan ligger på en mindre höjdsträckning i byns östra del. Under 1870-talet företogs en omfattande ombyggnad under ledning av H Zettervall då bland annat tornet tillbyggdes. I nära anslutning till kyrkan uppfördes, enligt gängse mönster under 1800-talets förra hälft, skola och fattigstuga. Båda längorna är byggda i korsvirke. Den äldre bybebyggelsen består efter skiftet i huvudsak av gatuhus eftersom man valde att förlägga plattgårdarna Norregård, Nygård och Södergård väster om byplatsen. Vissa av dessa gatuhus bevarar ett äldre utseende med vitputsad fasad, några har halmtak. Bland de äldre husen finns yngre bostadshus och moderna villor.

Ängsbevattning

Vattensystemen i Vombsänkan genomgick omfattande förändringar under 1800-talet. På dessa ägor tillhörande Övedskloster anlades under tidigt 1800-tal tre plattgårdar; Södergård, Nygård och Norregård. 1859 anlades ett översilningssystem av typen flack ängsbyggnad. Vatten från Klingavälsån leddes in i tilloppsdiket där det slussades vidare i ett väl utbyggt system med vattningsrännor. Ängavattnaren höll till i en stuga ungefär rakt väster om Vattenverket och styrde dämningen därifrån. Då Klingavälsåns lopp rätades ut och Vombsjön sänktes i slutet av 1930-talet upphörde översilningssystemet att fungera. Anläggningen har sedan återskapats i perioder under 1980-talet och 2000.

Området är numera en mycket intressant fågellokal under framförallt våren då området är översvämmat. Kronhjortar kan man också ofta se inom området under sensommaren. Malmös expansion under 1900-talet innebar bland annat en ökad vattenförbrukning. Efter förseningar under andra världskriget kunde Vombverket sättas i drift 1949. Idag levereras vatten även till andra orter.

Motiv för bevarande

Området visar ett kulturlandskap som kraftigt påverkats av olika influenser under 1800-talet genom plattgårdarnas läge, markslag, översilningssystemet, vägsträckningar och de oregelbundet grupperade gatehusen. Vomb som sockencentrum speglas i kyrkan, fattighuset och skolan. Vattenverket är en del av den ökade infrastruktur som byggdes upp under 1900-talet.                

Vombs kyrka

Vombs kyrka

Hitta hit

Platsen ligger cirka 20 km öster om Lund.

Se området i webbgis: Vomb Länk till annan webbplats.

Kontakt