Kulturmiljöprogram: Vomb

Vombs kyrkby ligger på de sandiga markerna vid Vombsjöns sydvästra del. Byn, som i äldre tid löd under Övedskloster, har en oregelbundet grupperad bebyggelse.

Bygården i Vomb

Den efter romanskt mönster anlagda kyrkan ligger på en mindre höjdsträckning i byns östra del. Under 1870-talet företogs en omfattande ombyggnad under ledning av H Zettervall då bland annat tornet tillbyggdes. I nära anslutning till kyrkan uppfördes, enligt gängse mönster under 1800-talets förra hälft, skola och fattigstuga. Båda längorna är byggda i korsvirke. Den äldre bybebyggelsen består efter skiftet i huvudsak av gatuhus eftersom man valde att förlägga plattgårdarna Norregård, Nygård och Södergård väster om byplatsen. Vissa av dessa gatuhus bevarar ett äldre utseende med vitputsad fasad, några har halmtak. Bland de äldre husen finns yngre bostadshus och moderna villor.

Ängsbevattning

Vattensystemen i Vombsänkan genomgick omfattande förändringar under 1800-talet. På dessa ägor tillhörande Övedskloster anlades under tidigt 1800-tal tre plattgårdar; Södergård, Nygård och Norregård. 1859 anlades ett översilningssystem av typen flack ängsbyggnad. Vatten från Klingavälsån leddes in i tilloppsdiket där det slussades vidare i ett väl utbyggt system med vattningsrännor. Ängavattnaren höll till i en stuga ungefär rakt väster om Vattenverket och styrde dämningen därifrån. Då Klingavälsåns lopp rätades ut och Vombsjön sänktes i slutet av 1930-talet upphörde översilningssystemet att fungera. Anläggningen har sedan återskapats i perioder under 1980-talet och 2000.

Området är numera en mycket intressant fågellokal under framförallt våren då området är översvämmat. Kronhjortar kan man också ofta se inom området under sensommaren. Malmös expansion under 1900-talet innebar bland annat en ökad vattenförbrukning. Efter förseningar under andra världskriget kunde Vombverket sättas i drift 1949. Idag levereras vatten även till andra orter.

Motiv för bevarande

Området visar ett kulturlandskap som kraftigt påverkats av olika influenser under 1800-talet genom plattgårdarnas läge, markslag, översilningssystemet, vägsträckningar och de oregelbundet grupperade gatehusen. Vomb som sockencentrum speglas i kyrkan, fattighuset och skolan. Vattenverket är en del av den ökade infrastruktur som byggdes upp under 1900-talet.                

Vombs kyrka

Vombs kyrka

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss