Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Trolle Ljungby

Trolle Ljungby ligger i den flacka slättbygden öster om Kristianstad. Vidsträckta odlingsfält, alléer och en till huvudgården koncentrerad bebyggelse betonar områdets karaktär av slottslandskap. Väster om slottsanläggningen finns ett våtmarksområde med betade fuktängar och sumpskog. Trolle Ljungby är känt sedan medeltiden men dagens slottsanläggning präglas av Christian IV-renässans. Den röda slottsbyggnaden i tegel härrör till sina huvuddelar från 1600-talet men har bevarade partier från 1500-talet. Byggnaden är uppförd i två våningar och försedd med två fasta flyglar.


Ladugården hade från början enligt traditionellt skånskt mönster sin plats i omedelbar anslutning till slottet. Sedan mitten av 1800-talet kvarligger emellertid endast en av längorna samt de båda porthusen medan övriga ekonomilängor återfinns några hundra meter norrut. Till slottet hör dels en fransk parkanläggning, dels en engelsk. Flera goda exempel på arbetarbostäder i rött tegel från 1800-talet, en gårdssmedja, ett större magasin och ett fliseldat kraftverk kompletterar miljön. På gården finns även en transformatorstation uppförd i tegel i början av 1900-talet. Söder om slottet och dess omgivande vallgrav ligger Trolle Ljungby kyrka, till sitt ursprung från 1200-talet men i dag präglad av en under 1840-talet företagen ombyggnad. Prästgården söder om kyrkan är från 1825.

Motiv för bevarande

De olika byggnaderna berättar om den skånska sätesgårdens utveckling från 1500-1600-talens försvarspräglade anläggning till 1800-talets agrarbetonade godsenhet. Viktiga element i landskapet är själva slottet, kyrkan, parken, äldre byggnader som ekonomilängor och bostadshus, alléerna samt de öppna odlade fälten.

Hitta hit

Platsen ligger 12 km öster om Kristianstad.

Se området i webbgis: Trolle Ljungby Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss