Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Stenshuvud

Stenshuvud är ett unikt område med stora geologiska, botaniska, faunistiska och kulturhistoriska värden. Området är nationalpark. Här finns flera hotade arter samt en av Skånes få fornborgar.

Stenshuvud

Det mäktiga restberget Stenshuvud utgör ett mycket markant inslag längs kusten. Huvudet reser sig 97 meter över havet och bjuder på en fantastisk utsikt över landskapet och Hanöbukten. Uppe på Stenshuvud ligger en fornborg som är närmast oval och kringgärdad av stenvallar i väster och söder. På övriga sidor har bergsbranterna utgjort ett naturligt försvar. Borgen bör ha anlagts under den yngre järnåldern för att försvara och kontrollera omgivningarna.

Väster om huvudet höjer sig landskapet kraftigt. Sluttningarna är klädda med bok, avenbok och ekskog som har en rik flora och fauna. Söderut breder betesmarker sig med sandhed närmast havet och hagmarker inåt land.På sandfältet nedanför berget ligger en hällkista från yngre stenåldern. I söder förekommer även förhistoriska boplatser, några stensättningar samt fossil åkermark. Närmre huvudet finns kalkfuktängar med en mycket rik flora. Artrikedomen i området beror på att det finns många utvecklingsstadier mellan skog och öppna betesmarker. Inte minst brynen av lövbuskar i olika successionsstadier bidrar till artrikedomen.

På höjdplatån mellan fornborgen och Södra Mellby finns ett stort antal fornlämningar i form av högar och stensättningar. Dessa visar på odling och bebyggelse under brons- och järnåldern.

Större delen av skogen har växt upp under 1900-talet efter det att betet upphörde i området. I början av 1800-talet var detta till stora delar ett öppet beteslandskap. Att området har betats, odlats och påverkats sedan lång tid tillbaka, vittnar odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar om.

Krivareboden från 1700-talet används än idag av ålfiskare. Torvtrampen nära naturrummet är från 1800-talet. Den användes till att producera bränsle av den torv som bröts i Mossen. Vid bergets fot finns rester efter stenbrytning från sekelskiftet. Ett arboretum som visar främmande trädslag finns vid Hällevik.

Motiv för bevarande

Stenshuvud är en märklig naturformation som under långa tider varit nyttjad av människan. Landskapet har betats och odlats vilket satt sin prägel på miljön. Kulturlämningarna med fornborgen på höjden och lämningar från andra mänskliga aktiviteter levandegör området för oss som besöker platsen. Kultur- och naturmiljön inom området är fascinerande med den artrikedom och variation samt förekomst av kulturlämningar landskapet bjuder på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss