Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Vegeholm

Ekallé

Allé

Området representerar ett godslandskap med månghundraårig kontinuitet i bebyggelsen. Vegeholm uppvisar en komplett godsmiljö där stordriften med åkerbruk och betesmarker, sandflyktsplanteringar, vägsträckningar och alléer är av kulturhistorisk betydelse. Genom de i modern tid bevarade båda holmarna åskådliggörs ett för de skånska sätesgårdarna typiskt system med närliggande man- och ladugård.                        

Vegeholm ligger i det flacka landskapet söder om Skälderviken vid Vege ås slingrande lopp. Landskapet präglas av storgodsdriften med sammanhängande odlingsarealer, alléer, vidsträckta betesmarker, ekhagar samt större bestånd av ädellövskog. Utmed kusten är barrskog planterad för att hindra sandflykt.

Gravhögar visar att bygden var tagen i anspråk under bronsåldern. Vegeholm härrör till sina äldsta delar från den borg, som Tyge Krabbe lät uppföra under början av 1500-talet. Sannolikt har den befästa gården föregåtts av en äldre anläggning.

Borgen har ett strategiskt läge på en vattenomfluten holme. Efter att ha genomgått ett flertal förändringar och ombyggnader återställdes borgen i början av 1900-talet till sin förmodade 1500-talsgestaltning och är idag en fyrlängad, röd tegelborg. Den är två våningar hög, försedd med två diagonalställda torn samt skytteloft. På den forna ladugårdsholmen omedelbart norr om borgen ligger fyra korsvirkeslängor från 1700-talets mitt. De inramar uppfartsvägen.

Dagens ekonomibyggnader ligger norr därom och härrör till övervägande del från 1900-talet liksom de många ljusputsade bostadshusen för godsets anställda. Ett genomgående drag för bostadshusen är fönsterluckorna, målade i gult och svart. En större park med bland annat ekotempel och tehus är anlagd i nära anslutning till borgen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss