Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Fågeltofta-Kronovall

Kronovalls slott

Kronovall ligger i det svagt kuperade landskapet söder om Linderödsåsen. Området bär prägel av slottslandskap med stora brukningsarealer och skog med stort inslag av ädellövträd. Kronovall bildades genom att flera gårdar från Fågeltofta by slogs samman. Kyrkvägen mellan Fågeltofta och Kronovall markeras av en allé.

Kyrkan är uppförd under medeltiden. Den har vitkalkade fasader och ligger karaktäristiskt på en mindre höjd. Under 1700- och 1800-talen genomgick byggnaden vissa förändringar men har till det yttre i huvudsak bibehållit en äldre utformning. Skriftliga källor ger belägg för en sätesgård på platsen omkring 1600.
 
Kronovalls nuvarande corp de logi är ritat av I G Clason på 1890-talet. Då byggde man om den äldre huvudbyggnaden från 1700-talet till ett franskt barockslott med brutet tak, torn och framspringande flyglar. De ljusputsade fasaderna pryds av bland annat hörnkedjor, profilerade lister och omfattningar. Samtidigt anlades en större fransk parterr mot syd i klippt buxbom och idegran.
 
Corp de logiet ligger tillsammans med det så kallade spannstallet i gråsten från 1760-talet på en holme, omsluten av vatten. Det antyder att Kronovall tidigare haft en utformning, som liknar många av 1500-talets skånska borgar. Äldre stenvalvsbroar, några med räcken av naturvuxen ek, förbinder holmen med land. Från 1760-talet härrör även Jägarhuset, en vitkalkad byggnad med vasstak, en kvarn i gråsten samt det före detta brygghuset – senare ändrat till bostadshus. Den äldre ladugården – en kringbyggd anläggning i korsvirke – förstördes genom brand under tidigt 1900-tal. Gården har därför idag moderna ekonomibyggnader.
 
Vid den västliga uppfartsvägen finns några bostadshus, varav det äldsta i rött tegel har ett för det sena 1800-talet tidstypiskt utseende med veranda och tegeldekor. Övriga är byggda under 1930-talet i vitputsat tegel. I områdets västra del nära kyrkan ligger sockenstugan och skolan från tiden kring 1800-talets mitt och sekelskiftet. Här ligger även smedjan, en vitputsad länga med årtalet 1766 på gaveln samt en korsvirkeslänga. Den egentliga bybebyggelsen är belägen nordväst om kyrkan och skild från denna genom landsvägen.

Motiv för bevarande

Kronovall är ritat av en av vårt lands mest berömda arkitekter. Det utgör en av de märkligare slottsanläggningarna från tiden kring 1900. Genom övriga inslag belyses olika skeden av slottsmiljöns utveckling. Den franskinspirerade buxbomsparterren samt allén har ett högt kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss