Kulturmiljöprogram: Östra Sallerup-Sniberup-Hörby rundradiostation

Området söder och öster om Östra Sallerup ligger i ett för Mellanskåne typiskt småbrutet odlingslandskap med ett stort inslag av beteshagar.                         

Kyrkan i Ö Sallerup

Stengärdesgårdar betonar det småskaliga ägomönstret. Trakten var bebodd redan under förhistorisk tid. En större gravhög, Klackabacken, med karaktäristiskt läge på en höjd invid ett vattendrag torde härröra från bronsålder. Vägarna genom området representerar dels medeltidens färdvägar, dels 1800-talets skifteslandskap. De båda vägarna i öst-västlig riktning – från nuvarande Väg 13 till Långaröd och från Östraby till Långaröd – är sannolikt medeltida, medan de mindre vägarna i nord-sydlig riktning har tillkommit under 1800-talets jordbruksskiften. Särskilt vägen från Oderup norrut uppvisar en typisk skiftesstruktur med sina räta linjer. Byarna inom området skiftades genom laga skifte och många gårdar flyttades från den ursprungliga bytomten. Det effektivare jordbruket gjorde det möjligt att driva en gård på en mindre areal och hemmansklyvningarna ökade under senare delen av 1800-talet. Detta har gett upphov till dagens bild med relativt små gårdar spridda längs med vägarna. Även gårdarnas byggnadsskick ändrades. De fyrlängade gårdarna i korsvirke eller skiftesverk ersattes av mer löst organiserade gårdar där boningshus byggdes i tegel eller trä, stallbyggnader i tegel eller gråsten och logar i trä. En mer samlad bybebyggelse finns i Kölleröd.

Östra Sallerup

Den högt belägna sockenkyrkan i Östra Sallerup är anlagd under 1200-talet. Byggnaden har efterhand försetts med västtorn och under 1860-talet blivit utbyggd mot söder. Byns gårdar skiftades ut under 1800-talets första decennium. På traditionellt vis ligger skolan (nu kulturhus), en röd tegelbyggnad från början av 1900-talet, nära kyrkan. En äldre skolbyggnad i korsvirke inrymmer numera församlingshem. Väster om Östra Sallerup ligger den utskiftade korsvirkesgården Klockarebostället. Prästgården ligger på den ursprungliga tomten söder om kyrkan. Den nuvarande byggnaden är från 1921 och uppförd i en tidstypisk klassicistisk stil. Väster om prästgården ligger prästlönebostället, en mindre gård med byggnader i tegel uppförda i början och mitten av 1900-talet. Från lönebostället går en mindre väg ner till parkanläggningen Karl XI:s stenar. Den originella anläggningen, som skapades av socknens kyrkoherde på 1680-talet, är indelad i fyra kvarter. I ett ligger stora stenar som bildar texten: CAROLUS XI MONARCHA SVECIAE, en hyllning till kung Karl XI. I de övriga kvarteren finns en stenröskompass, 90 meter i diameter, kanaler och före detta fiskdammar.

Sniberup

Sniberups fälad ligger på Linderödsåsens sydvästsluttning i södra delen av området. Den enbevuxna fäladsmarken utgör en rest av de fäladsmarker som i äldre tid täckte större delen av åsen. En fägata med stenmurar tillkommen cirka 1830 ger tillsammans med stengärdesgårdarna landskapspartiet en ålderdomlig prägel. Några stensättningsliknande lämningar och odlingsrösen kan tyda på att marken har tagits i anspråk redan under förhistorisk tid.

Hörby rundradiostation

Området har egentligen inte genomgått några stora förändringar sedan laga skifte i början-mitten av 1800-talet och påföljande uppodling, men 1937 anlades en rundradiostation norr om Östra Sallerup. En del av 1900-talets spjutspetsteknologi flyttade ut på landet. Den trådlösa telegrafin (det vill säga radion) utvecklades till praktisk användbarhet vid sekelskiftet 1900. I Sverige var det främst förbindelser till sjöfarten som förverkligades med radions hjälp. Världens första rundradiosändning ägde rum 1920 i USA. I Sverige inleddes regelbundna rundradiosändningar 1925 av AB Radiotjänst. I samband därmed beslöts att en rundradiosändare skulle byggas vid Karlsfält söder om Hörby. Karlsfältstationen var i drift 1928-37, då den ersattes av nuvarande mellanvågssändare vid Östra Sallerup. Byggnaden vid Karlsfält revs nyligen. Anläggningen i Östra Sallerup utvidgades med en kortvågsstation för sändningar till utlandet 1952. Samtidigt utökades markarealen, för att få plats med den omfattande antennanläggningen, från 18 hektar till 160 hektar. Den ljusputsade, funkisinspirerade stationsbyggnaden från 1937 kompletterades med en ny byggnad för kortvågssändningarna och ett antennomkopplingstorn. Det stora området med alla dess antenner domineras visuellt av den 323 meter höga FM/TV-masten, som är synlig från en stor del av Skåne.  

Motiv för bevarande

Området är präglat av mellanbygdens specifika näringsstruktur där djurhållning och animalieproduktion utgjorde den ekonomiska basen. Laga skifte anpassades till de lokala förhållandena, vilket gav upphov till ett landskap med tydliga kopplingar bakåt i tiden, till det äldre odlingslandskapets markanvändning, bebyggelsestruktur och ägoförhållande. Sniberups fälad bevarar särdragen av en landskapstyp som var karaktäristisk för det inre av Skåne i äldre tid. Samtidigt har landskapet förändrats i takt med att de ekonomiska, tekniska, sociala och politiska förhållandena ändrats. Exempel på detta är parken med Karl XI:s stenar, 1800-talets nya vägdragningar, radiostationen och Östra Sallerups folkskola som blivit kulturhus. Karaktäristiskt för området är att dagens landskap så tydligt är besläktat med 1800-talets, som i sin tur har rötter i det landskap som fanns före den agrara revolutionen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss