Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Rörum-Sträntemölla

Äppelodling i Rörum

Rörum är ett gott exempel på 1800-talets utskiftade skånska kyrkbyar. Betydelsefulla element i bymiljön är framför allt bebyggelsens struktur och det äldre byggnadsbeståndet.

Rörum

Rörums kyrkby ligger i det böljande backlandskapet mellan Kivik och Simrishamn. Stora delar av backarna runt byn utgörs av betesmark. Kyrkan i byns östra del uppfördes 1879 som ersättning för socknens medeltida kyrkobyggnad. Den nya kyrkan gavs en för tiden kännetecknande gestaltning med hög resning, stora fönster, vitputsade fasader och västtorn.

Bebyggelsen, som är samlad utmed den slingrande genomfartsvägen, består i huvudsak av gathus, belägna på de vid skiftet 1864 utflyttade gårdarnas gamla tomtplatser. En mindre koncentration av gathus finns dessutom öster om kyrkan. Av byns 23 gårdar ligger fem kvar i byn. De bevarar genom sin lokalisering och sitt byggnadsskick en ålderdomlig prägel liksom de många gathusen. Vanligast förekommande är byggnader i korsvirke och tegel, vilka i stor utsträckning är putsade. Ån, som rinner genom Rörum i sydvästlig-nordostlig riktning, drev tidigare en vattenmölla norr om bykärnan. 

Sträntemölla kvarnmiljö

Landskapet söder om Rörum är mjukt kuperat med omväxlande, lövskogsbevuxna och betade slänter. Smärre partier upptas av åkermark. Rörums södra å skär genom området i en markerad dalgång. Vid ån ligger det väl bibehållna Sträntemölla, känt sedan tidigt 1300-tal.

Bebyggelsen omfattar idag ett vitputsat boningshus från 1848 i tegel och en kvarnbyggnad i korsvirke och gråsten, uppförd på 1740-talet respektive 1856 samt en ekonomilänga i gult tegel. Anläggningen kompletteras av svinstall och magasin. Ett mindre område söder om landsvägen utlades vid mitten av 1800-talet till park av dåvarande mjölnaren Per Persson. Det var han som lät bygga om kvarnen och uppföra den nuvarande boningslängan. Kvarnen var i drift fram till 1969.

Motiv för bevarande

Rörum är ett gott exempel på 1800-talets utskiftade skånska kyrkbyar. Betydelsefulla element i bymiljön är framför allt bebyggelsens struktur och det äldre byggnadsbeståndet. Viktiga för miljön är dessutom de till byn gränsande, öppna markerna. Sträntemölla bevarar karaktären av 1800-talets kvarnanläggning. Av betydelse för miljön är förutom kvarnen även det omgivande kulturlandskapet, vilket till stora delar formats av betesdrift med periodvis återkommande uppodling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss