Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Rörum-Sträntemölla

Äppelodling i Rörum

Rörum är ett gott exempel på 1800-talets utskiftade skånska kyrkbyar. Betydelsefulla element i bymiljön är framför allt bebyggelsens struktur och det äldre byggnadsbeståndet.

Rörum

Rörums kyrkby ligger i det böljande backlandskapet mellan Kivik och Simrishamn. Stora delar av backarna runt byn utgörs av betesmark. Kyrkan i byns östra del uppfördes 1879 som ersättning för socknens medeltida kyrkobyggnad. Den nya kyrkan gavs en för tiden kännetecknande gestaltning med hög resning, stora fönster, vitputsade fasader och västtorn.

Bebyggelsen, som är samlad utmed den slingrande genomfartsvägen, består i huvudsak av gathus, belägna på de vid skiftet 1864 utflyttade gårdarnas gamla tomtplatser. En mindre koncentration av gathus finns dessutom öster om kyrkan. Av byns 23 gårdar ligger fem kvar i byn. De bevarar genom sin lokalisering och sitt byggnadsskick en ålderdomlig prägel liksom de många gathusen. Vanligast förekommande är byggnader i korsvirke och tegel, vilka i stor utsträckning är putsade. Ån, som rinner genom Rörum i sydvästlig-nordostlig riktning, drev tidigare en vattenmölla norr om bykärnan. 

Sträntemölla kvarnmiljö

Landskapet söder om Rörum är mjukt kuperat med omväxlande, lövskogsbevuxna och betade slänter. Smärre partier upptas av åkermark. Rörums södra å skär genom området i en markerad dalgång. Vid ån ligger det väl bibehållna Sträntemölla, känt sedan tidigt 1300-tal.

Bebyggelsen omfattar idag ett vitputsat boningshus från 1848 i tegel och en kvarnbyggnad i korsvirke och gråsten, uppförd på 1740-talet respektive 1856 samt en ekonomilänga i gult tegel. Anläggningen kompletteras av svinstall och magasin. Ett mindre område söder om landsvägen utlades vid mitten av 1800-talet till park av dåvarande mjölnaren Per Persson. Det var han som lät bygga om kvarnen och uppföra den nuvarande boningslängan. Kvarnen var i drift fram till 1969.

Motiv för bevarande

Rörum är ett gott exempel på 1800-talets utskiftade skånska kyrkbyar. Betydelsefulla element i bymiljön är framför allt bebyggelsens struktur och det äldre byggnadsbeståndet. Viktiga för miljön är dessutom de till byn gränsande, öppna markerna. Sträntemölla bevarar karaktären av 1800-talets kvarnanläggning. Av betydelse för miljön är förutom kvarnen även det omgivande kulturlandskapet, vilket till stora delar formats av betesdrift med periodvis återkommande uppodling.

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km nordost om Simrishamn.

Se området i webbgis: Rörum Länk till annan webbplats.

Kontakt