Kulturmiljöprogram: Rallatédalen

I de övre delarna av Segesholmsåns dalgång, Rallatédalen, finns ett småskaligt beteslandskap med blockrika och enebevuxna hagar men också små uppodlade områden och partier med bokskog. De många stengärdesgårdarna visar på äldre indelning i landskapet. Boskapsskötseln har varit särskilt betydelsefull för området och i huvudsak gett trakten dess speciella karaktär. I södra delen av området finns rester av översilningsängar med silrännor för att leda vatten från Segeholmsån.

Motiv för bevarande

Området bevarar särprägeln av en landskapstyp, som i äldre tid var karakteristisk för stora delar av länet. Viktiga inslag i landskapsbilden är de betade och odlade markerna, stengärdesgårdarna och spåren efter översilningssystemet.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 23 km söder om Kristianstad och strax söder om Degeberga.

Se området i webbgis: Rallatédalen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss