Kulturmiljöprogram: Barkåkra-Skepparkroken-Ängeltofta

Områdets kulturhistoriska intresse är knutet till de förhistoriska lämningarna, odlingslandskapet och en av kustnäringen präglad bebyggelsemiljö. Av stor betydelse för det agrarhistoriska värdet är framför allt det skotska farmsystemet. Det före detta F 10:s anläggning i Barkåkra tydliggör krigsmaktens utveckling under efterkrigstiden.                        

Norr om Ängelholm utbreder sig en större slättbygd. Mot Skäldervikens stränder höjer sig landskapet svagt. De vidsträckta fälten avbryts av träddungar vid de glest liggande, utflyttade gårdarna.
  
Kusttrakten har redan under förhistorisk tid varit lämpad för bosättning. Om detta vittnar en större grupp med gravhögar väster om Barkåkra kyrka. Högarna är anlagda under bronsåldern.

Barkåkra

Kyrkan i Barkåkra har trots en utbyggnad under tidigt 1800-tal bibehållit ett medeltida utseende med bland annat rakt avslutat kor och trappstegstorn.

Den nuvarande prästgården, byggd under 1920-talet, ligger på en äldre prästgårdstomt. Tillsammans med klockaregårdens korsvirkeslänga, numera församlingshem, följs det traditionella mönstret med kyrka, prästgård och klockarebostad i nära anslutning till varandra.

Ängeltofta

Det öppna odlingslandskapet kring Ängeltofta är ett resultat av jordbruksrefomatorns C G Stjernswärds enskifte och farmsystem, genomfört under 1800-talets första decennier. Planen var att sätesgårdens ängs- och betesmarker jämnt skulle delas upp i 19 farmer efter skotskt mönster. Gårdar som Osbyholm, Månstorp, Toftakulla, Nådala, Barkåkra/Övragård, Vallhall inne på flottiljen, Lugnet och Penarp är alla farmer under Ängeltofta.

Borrstorp däremot är ett militärt boställe från 1739 efter den mönsterritning för boställen som från mitten av 1800-talet kom att bli vanlig också för bondgårdar. Kelliehouse, tidigare inom flygflottiljen, är rivet. Åkersholm byttes bort till kyrkan och mer jord lades till Barkåkra. Errarps kvarnar användes också för Ängeltoftas husbehov. Huntly anlades av den inspektor som var delaktig i genomförandet av farmsystemet, men själva gården hörde inte till dessa farmer. Ulriksfält är en sammanslagning av de så kallade Arriefarmerna 1871. I området finns häckar, så kallade levande hägn, som kan vara en rest av denna påverkan i landskapet.

Huvudgården ligger skyddad av en större träddunge i centrum av området. Den utgörs av en envåningsbyggnad med vitputsade fasader, uppförd 1808, samt ett äldre ladugårdskomplex med mäktiga, tornliknande magasin, benämnt Frölichs ladugård, från omkring 1780. Till den äldre anläggningen har i modern tid fogats nya ekonomibyggnader. Vid Övragård ligger den fabriksbyggnad Stjernswärd lät uppföra för redskapstillverkning och som arbetarbostad. Den flyttades till sin nuvarande plats från Ängeltofta gård 1919. På de öppna fälten söder om Nådala är en minnessten rest över den store jordsbruksreformatorn.

Skepparkroken

Skepparkroken, vid en väl skyddad, mindre bukt i Skälderviken, löd förr under Ängeltofta. Fiske och sjöfart i kombination med visst jordbruk var i äldre tid det huvudsakliga näringsfånget. Bebyggelsen är samlad i en vid båge utmed strandlinjen. De små gårdarna och stugorna bevarar till största delen en karaktär av sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Merparten är byggda i korsvirke, i ett flertal fall klätt med röd brädfodring. Ett av de få tegelhusen i Skepparkroken inrymde under lång tid skola. Den idag tämligen anspråkslösa hamnen fungerade förr som Ängeltoftas lastnings- och lossningsplats för bland annat spannmål samt verktyg och redskap från redskapsfabriken. Under en tid drevs här också ett mindre skeppsvarv. Den trädkantade vägen, stenpiren och de orörda strandmarkerna bidrar till att ge Skepparkroken en ålderdomlig prägel.

Flygflottiljen

Kungl. Skånska Flygflottiljen (F 10) hette flottiljen i Barkåkra. Den 1 oktober 1945 förlades F 10 permanent i Barkåkra efter att tidigare legat i Bulltofta utanför Malmö. På platsen fanns redan några byggnader men det stora byggnadsbeståndet med bland annat mässar, skolbyggnader, bostäder, hangarer, verkstäder och förråd är från 1940-talet och har delvis en funktionalistisk karaktär (se vidare ”Kasernetablissement” under ”Krigsmaktens landskap”). Hit flyttades även flygskolan under 1990-talet. Efter riksdagsbeslut blev F 10 2002-12-31 ett avvecklingsförband. (Se vidare ”Flygflottiljer” under ”Krigsmaktens landskap”)

Motiv för bevarande

Områdets kulturhistoriska intresse är knutet till de förhistoriska lämningarna, odlingslandskapet och en av kustnäringen präglad bebyggelsemiljö. Av stor betydelse för det agrarhistoriska värdet är framför allt det skotska farmsystemet men även enstaka byggnadsobjekt som Ängeltoftas ladugård, redskapsfabriken och farmernas byggnadsbestånd. Det före detta F 10:s anläggning i Barkåkra tydliggör krigsmaktens utveckling under efterkrigstiden. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss