Kulturmiljöprogram: Södra Sallerup

Området, som ingår i det sydskånska backlandskapet, saknar synliga fornlämningar men har varit bebott under olika perioder i förhistorisk tid, vilket påvisats vid omfattande arkeologiska undersökningar i samband vid exploatering. Ett för landet unik fornlämningstyp har påträffats bland annat vid Ängdala, där ett system av flintgruvor har varit i bruk under sten- och bronsålder. Flintgruvorna påträffades när man bröt krita och idag ser man tydliga spår efter kritbrytning i form av vattenfyllda kritbrott. 

Södra Sallerups kyrka uppfördes under 1100-talet. Kyrkan försågs med korsarmar under 1860-talet, men bevarar fortfarande i långhus och torn sin medeltida karaktär. I direkt anslutning till kyrkan ligger flera äldre byggnader. Bland gårdarna bör framhållas den så kallade Wowragården, vars äldsta delar härstammar från 1600-talet. Med sin slutna gårdsform och välbevarade längor är gården en unik företeelse i Malmö kommun. Klockarebostället och gården norr om Wowragården utgör också viktiga inslag i bymiljön.

Östra Kattarps by är en väl bevarad by med sammanhållen bykärna kring ett vägskäl. Bykärnan utgör ett ovanligt välbevarat exempel på bebyggelsesituationen vid tiden före skiftena. Detta är ett resultat av enksiftets genomförande i form av ett s.k.stjärnskifte, vilket innebar att nästan alla gårdar kunde ligga kvar på den gamla byplatsen.

Motiv för bevarande

Södra Sallerups och Östra Kattarps byar med omgivande landsbygd representerar väl den typ av kulturlandskap som tidigare existerat inom stora delar av de östra och södra delarna av kommunområdet. Östra Kattarps bebyggelsevärdet står i direkt relation till ett omgivande landskapsvärde. Marken till byn/gårdarna har ännu agrar prägel och är i huvudsak opåverkad av urbana strukturer, trots närheten till Malmö. Gårdsbebyggelsen såväl som byns omgivande marker med ägogränser utgör en kulturhistorisk helhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss