Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Maltesholm-Ö Sönnarslöv-Gräsma-Borrestad

Parken vid Maltesholm

Sammanhängande odlingsarealer, ädellövskog och alléer betonar områdets karaktär av slottslandskap. Åssluttningarna är klädda med bokskog. Mjöåns vatten bryter sin väg ned möt slätten i en trång ravin sydväst om Östra Sönnarslövs kyrkby.

Området visar en stor koncentration av fornlämningar, främst på åsens sluttningar och i dalgångarna kring de bäckar som avvattnar åsen. Fornlämningarna visar en omfattande bosättning under förhistorisk tid. Stora sammanhängande områden av röjningsrösen är vanligast men i anslutning till dessa finns även ett stort antal gravanläggningar. De under bronsåldern anlagda gravhögarna, varav den så kallade Kung Borres hög är den största, är särskilt framträdande i landskapet. Flertalet av de övriga fornlämningarna, som stensättningar, en domarring och resta stenar, tillhör i huvudsak järnåldern. Därtill visar sockennamn med ändelsen –löv vårt äldsta ortnamnsskick och utgör belägg för bebyggelse under järnålder. 

Maltesholm

Maltesholms slott, nordväst om kyrkbyn, anlades på 1630-talet. Det avviker genom sitt icke-strategiska läge från många av de övriga skånska sätesgårdarna. Huvudbyggnaden genomgick under åren kring 1780 en omfattande ombyggnad då den trelängade tegelanläggningen fick sitt nuvarande utseende med släta, rödtonade putsfasader och brutet, valmat tak. Den u-formade ladugården ligger kvar på ursprunglig plats söder om huvudbyggnaden. Uppfartsvägen leder genom den östra längan. En större park dels i fransk dels i engelsk stil samt vallgrav omger slottsbyggnaden. Ett lusthus, ritat av C Hårleman, ett orangeri och det så kallade Jägarhuset kompletterar parkmiljön. Merparten av godsets bostadshus är byggda i tegel och är vitputsade. Uppfarten, kallad Höge väg, är lagd på en kraftig stenbank och färdigställdes åren 1775-1824 och utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden. Änkesätet Oretorp är beläget öster om huvudgården och nedanför åsen. Byggnaden ritades av H Zettervall och uppfördes omkring 1870. Det omgivande landskapet består av öppna fält, områden med ädellövskog och ett allékantat vägsystem.

Östra Sönnarslöv

Sockenkyrkan i Östra Sönnarslöv är till sina äldsta delar en romansk anläggning. Idag präglas byggnaden till stora delar av ombyggnader under 1800-talet. Bebyggelsen i byn ligger i nära anslutning till bygatan. Till Maltesholms slott hörde även tegelbruk och cementfabrik, belägen norr om kyrkbyn. I anslutning till fabriksområdet växte upp en typisk arbetarbebyggelse i tegel. Längs bygatan ligger också ett Folkets hus.

Gräsma

Landskapet i Gräsmaområdet domineras av Söndres dalgång. Längs ån finns flera gamla betesmarker som tidigare varit slåtterängar. I den norra delen finns en kvarnmiljö med ett välbevarat byggnadsbestånd. I området finns även fägata, jordkällare, stengärdsgårdar samt den slingrande bygatan med bron.

Borrestad

Borrestad ligger på gränsen mellan Kristianstadslätten och Linderödsåsen och utgjorde ursprungligen en by under Maltesholm. På 1840-talet slogs gårdarna samman och lades som utgård under sätesgården. År 1882 ombildades Borrestad till ett självständigt gods. Ekonomibyggnaderna i gråsten och det gamla bränneriet härrör från 1880-talet medan huvudbyggnaden - en vitputsad tvåvåningsbyggnad under brant, valmat tak- uppfördes på 1920-talet efter ritningar av Leon Nilson. Tillfartsvägarna kantas av alléer och landskapet består av stora, flacka rationellt skötta fält, utom i väster där det domineras av lövskog.

Motiv för bevarande

Området beskriver ett odlingslandskap med lång historia. Flera av gravhögarna är liksom Höge väg starkt landskapspräglande. Maltesholm har till sin plan karaktär av traditionell, skånsk sätesgård medan huvudbyggnaden präglas av uppsvenska stilideal. Betydelsefulla element i landskapet är förutom slottsanläggningarna även alléerna, Höge väg, de vidsträckta åkerfälten, betesmarkerna, stengärdesgårdarna samt de äldre bostadshusen och ekonomibyggnaderna.

Hitta hit

Området ligger cirka 16 km sydväst om Kristianstad och söder om Tollarp.

Se området i webbgis: Maltesholm Länk till annan webbplats.

Kontakt