Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Tunbyholm

Tunbyholm

Tunbyholm ligger vid Tunbyholmssjön i en småkuperad bygd i randområdet mellan Linderödsåsens sluttning och Österlens slättbygd. Norr om sjön utbreder sig skog medan markerna söder därom är öppna och uppodlade. Området har karaktär av slottslandskap, något som bland annat betonas av den allékantade uppfarten till huvudanläggningen.

Några hundra meter väster om sjön har påträffats lämningar efter en medeltida kyrka, sannolikt riven vid reformationen. Tunbyholm – i äldre tid skrivet ”Tundby” – är känt sedan 1400-talet. Sätesgårdens nuvarande byggnader ligger på en holme och präglas av tidigt 1800-tal men de är till sina äldsta delar från 1630-talet. Ursprungligen var anläggningen trelängad och hade en renodlad renässansutformning, vanligt för 1600-talet. Efter bränder, fiendeangrepp och ombyggnader kvarstår idag endast norra längan – huvudlängan – samt i viss mån den södra, som genom en delning på 1700-talet omvandlats till två friliggande flyglar. Samtliga byggnader är gulputsade och med ett stramt, klassicerande formspråk. Av anläggningens östra länga kvarstår endast en ruin. Den äldre ladugården och trädgården på fastlandet väster om borgen är sedan länge försvunna. Endast rester efter yttermurarna till några gråstenslängor finns bevarade. De ingår nu i den sedan tidigt 1900-tal avstyckade jordbruksfastigheten.

Motiv för bevarande

Området belyser utvecklingen när det gäller en skånsk sätesgård från 1600-talet och in på 1800-talet. Förutom slottsanläggningen är även allén och sjön av betydelse för miljön.

Tunbyholm

Tunbyholm

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km nordost om Tomelilla.

Se området i webbgis: Tunbyholm Länk till annan webbplats.

Kontakt