Kulturmiljöprogram: Höganäs

Höganäs kan räkna sitt ursprung dels i det lilla fiskeläge, som finns omnämnt i 1500-talskällor, dels i det gruvsamhälle, som tog form under 1700-talets sista decennier då stenkolsfyndigheterna började brytas.

Höganäs centrum med kyrka och flervåningshus.

Sundstorget och hamnen

Av den forna fiskarebebyggelsen återstår idag endast smärre rester och fiskarelängorna har under årens lopp ersatts av annan bebyggelse. I området Höganäs nedre, i anslutning till Sundstorget, finns dock gatusträckningar, ägostrukturer och delar av bebyggelse bevarad. I hamnen finns lämningar från verksamheter under olika tidsåldrar. Idag utgörs hamnen av både industrihamn och marina för fritidsbåtar. I området finns flera intressanta byggnader som det så kallade Lerhuset, Öresundsskolan och Bruksskolan.

Biograf

Biograf Saga, en av Sveriges äldsta biografer, inryms i det gamla Hotell Schweiz från 1883. Den första filmen visades 1899, fyra år efter att den första filmen i världen visades i Paris. År 1911 fick biografen en egen filmprojektor. Fortfarande visas film i den gamla biografen.

Gruvnäringens prägel på Höganäs

Desto mer präglas Höganäs av gruvnäringen och därtill hörande bebyggelse. Särskilt påtaglig är brukskaraktären vid Gruvtorget, benämnt Höganäs Övre. Området utmärks av rutnätsplan med en öppen torgplats, kring vilken det forna brukets centrala byggnader är grupperade. Byggnaderna har en homogen karaktär med putsfasader i terrakottaröd ton, rikt prydda med dekorelement i keramik. De är i huvudsak uppförda under 1800-talets första hälft. Före detta disponentbostaden vid norra sidan av torget byggdes dock redan 1798. Mittemot ligger Stadshotellet från 1860-talet.
 
I nära anslutning till torget finns ytterligare välbevarade byggnader däribland några i sandsten, uppförda som gruvarbetarbostäder under 1800-talets första decennier. De är numera inrättade som museum respektive turistbyrå, den senare kallad Fyrkanten på grund av sin kvadratiska grundplan med fyra takfall.

Tivolihuset

I området finns även ett intressant exempel på 1800-talsarkitektur av helt annat slag. Tivolihuset, även använt som kommunhus, byggdes 1899 på Tivolibunken. Huset som vänder sig mot Tivolivången, med bebyggelse från 1900-talets början, har två våningar och rikt dekorerade fasader och inrymde teatersalong, bibliotek, restaurang, kommunalrum och vaktmästarbostad. Tivolihuset ersatte en äldre föregångare som byggdes 1864. Husen byggdes som samlingsplatser och aktivitetshus för Höganäsbolagets anställda. Från början av 1900-talet uppförde arbetarna ett eget folkets hus, se nedan. I Höganäs Övre finns även Klockhuset, Kyrk-, Lancaster-, och Eric Ruuthsskolorna, småskolor samt flerbostadshus och egna hem från 1900-talet.

Slagghögar

Även slagghögar vittnar om gruvdriften. Vid det gamla schaktet Brorsbacke finns slagghögen Tivolibunken. Även slagghögarna ”Ärtan och Bönan” reser sig som minnen efter de äldsta gruvschakten vid Tjörröd. Området har utvecklats till ett omtyckt närrekreationsområde med ett rikt fågelliv.   

Bostadshus uppförda av gruvbolaget

Inom Höganäs finns flera mindre områden med bostadshus, som i huvudsak uppförts av gruvbolaget, och givits en enhetlig karaktär. Av äldre datum och med heterogen karaktär är arbetarbostäderna vid Hultabo-, Sandflykts-, Humle- och Rönngatorna. Tre kronor, beläget inom det så kallade Bruket, området kring Höganäsbolagets industrianläggning, utgör ett något senare exempel på arbetarbostäder. Byggnaden, som var inredd med flera lägenheter, fick sådan uppmärksamhet att den prisbelönades vid Paris-utställningen 1864. Idag fungerar den som kontor. Intill finns en välbevarad laboratoriebyggnad och fabriksbyggnader tillhörande Höganäsbolaget samt Hultabo småskola.   

Kyrkan

Vid 1900-talets början uppfördes enhetligt utformade flerfamiljsvillor öster om fabriksområdet. Himmelsfärdskyrkan är ritad av I Tengbom på 1930-talet och ligger vid Storgatan som förbinder det forna fiskeläget Höganäs Nedre med gruvsamhället Höganäs Övre. Den ersätter ett mindre kapell som var beläget i Rydsområdet. Efter att tidigare ha ingått i Väsby socken bildade Höganäs på 1850-talet en självständig församling. Den omgivande bebyggelsen kring Kyrkplatsen är enhetligt utformad under 1900-talets början. 

Stationshuset

Stationshuset i rött tegel och nationalromantik, ritat av F Zettervall togs i bruk 1918 och ersätter två äldre stationshus i Höganäs Övre respektive Nedre. Byggnaden används idag för annat ändamål. Stationsområdet vid Höganäs Övre präglas delvis fortfarande av den bebyggelse som växte upp i samband med järnvägens tillkomst. Här ligger före detta mejeriet, vars byggnad fått en ovanlig utformning med torn och dekorerade fasader. Ett senare exempel är Stadshuset från 1961. Kring ett vattentorg med pergola grupperar sig de olika byggnadsvolymerna i slammat tegel och koppar. Det är ett fint exempel på en konsekvent modernistisk efterkrigsarkitektur. I Sandflyget, i nordvästra delen av stadskärnan, finns flera en- och flerfamiljshus bevarade i form av gatuhus och korsvirkeshus utmed gamla utfartsvägen, egnahem från sekelskiftet 1900 och enhetliga arbetarbostäder. I området finns Höganäsbolagets vattentorn. 

Folkets park och Höganäs idrottsplats

År 1908 köpte Höganäs Folkets Parkförening egendomen Månstorp och byggde om boningshuset till ett folkets hus. De följande åren byggdes dansbana, teaterscen och serveringsveranda. Huvudbyggnaden revs 1965 och ersattes av ett nytt folkets hus i två våningar vilket nu 2015 också är rivet. Den estetiskt utformade entrén med fyra takkrönta pelare är från 1950-talets början. Bredvid folkparken ligger Höganäs idrottsplats. Idrottsplatsen är omgärdad av en mur i rött tegel och en murad entré täckt med taktegel. 

Motiv för bevarande

Höganäs visar på utvecklingen från fiskeläge över brukssamhälle till modern industrisamhälle. Viktiga inslag i miljön är de olika centrumbildningarna med tillhörande bebyggelse samt stadsplanerna i de olika områdena. Ett speciellt intresse är knutet till bostadshusen för de vid bruket anställda, omspännande ett flertal olika utvecklingsskeden och med ett socialhistoriskt intresse. Av betydelse för staden är kyrkan, Tivolihuset, stadshuset och stationsbyggnaden. Folkets park och den intilliggande idrottsplatsen är viktiga miljöer i Höganäs som visar på folkrörelsernas betydelse för staden. Biograf Saga är en av de äldsta biograferna i landet som fortfarande är i bruk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss