Kulturmiljöprogram: Rögle

Kulturlandskapet är ett resultat av den uppodling som företogs av Kulla fälad under 1800-talet som en följd av skiftesreformen, nya brukningsmetoder samt bättre jordbruksredskap. Huvudgården Rögle skapade storgårdar av underliggande hemman vilket resulterade i plattgårdar som Västraby och Stureholm som alla är viktiga komponenter i landskapet.

Rögle manhus och park

Rögle

Rögle är beläget i den östra delen av Kullabygdens flacka slättland. Öppna åkerfält breder ut sig utanför den av lövträd inramade herrgårdsanläggningen. Kulturlandskapet är ett resultat av den uppodling som företogs av Kulla fälad under 1800-talet som en följd av skiftesreformen, nya brukningsmetoder samt bättre jordbruksredskap.

Huvudgården Rögle skapade storgårdar av underliggande hemman vilket resulterade i plattgårdar som Västraby och Stureholm. Rögle omnämns som sätesgård i senmedeltida källmaterial och hade tidigare en med många skånska sätesgårdar överenstämmande gestalning, dvs med huvudbyggnad, ekonomibyggnad och trädgård på vattenomslutna holmar. Under 1700-talets mitt uppfördes efter ritningar av fortifikationsbyggmästaren Georg Mochelten ett corps de logie med två friliggande flyglar. Denna anläggning kvarstår i sina huvddelar. Huvudbyggnaden höjdes dock med en våning på 1830-talet samtidigt som byggnaden gavs ett klassicerande arkitektoniskt formspråk. Redan på 1810-talet hade i förlängningen av södra flygeln det kraftiga tvåvångingsmagasinet i tegel uppförts. En klassicerande portal markerar inkörsporten.

Den gamla ladugården, ödelagd vid en brand omkring 1850, och nya längor i gråsten och tegel uppfördes utanför den gamla borgholmen som därefter utlades till trädgård. Bostadshus för de vid gården anställda, byggda i korsvirke eller murade i tegel, sluter anläggningen i norr. Rögle är känt för sin tegeltillverkning, en verksamhet, som kan följas tillbaka till 1700-talet men som först under 1800-talets senare hälft igångsattes i större skala. I Uvälinge vid Vege ås utlopp i Skälderviken har ytterligare ett tegelbruk legat.

Motiv för bevarande

Området visar ett landskap som starkt präglat av storgodsdrift och de jordreformer som genomfördes under 1800-talet. Huvudgården Rögle med plattgården Västraby är viktiga komponenter i landskapet. Den medeltida godsanläggningen visar idag 1700- och 1800-talens ideal som tillsammans med arbetarbostäder, ekonomibyggnader och tegeltillverkning utgör en helhet.

Västraby

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss