Kulturmiljöprogram: Alnarp

Slottet

Slottet, Alnarp

Vid Lommabukten utbreder sig ett flackt och redan under förhistorisk tid uppodlat landskap i vilket Alnarps egendom, som ägs av Sveriges lantbruksuniversitet, är belägen.

Gravhögarna inom området har anlagts under bronsåldern. En av högarna är belägen väster om Alnarps park.

Alnarp utgjorde i äldre tid kungsgård, belagd under medeltiden. Vid mitten av 1800-talet beslöts att förlägga ett lantbruksuniversitet till Alnarp. En stor del av Alnarps nuvarande byggnadsbestånd tillkom under 1800-talets senare hälft. År 1963 införlivades Alnarps lantbruksmejeri och trädgårdsinstitut i Lantbrukshögskolan och sedan 1977 ingår Alnarp i Sveriges lantbruksuniversitet. Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. 

Av den äldsta gårdsanläggningen kvarstår en byggnad, den så kallade Gamlegård, en vitrappad korsvirkeslänga, som anses ursprungligen ha uppförts på 1600-talet. Huvudbyggnaden, Alnarps slott, stod färdigt 1862. De under 1800-talet uppförda byggnaderna förlades väl skyddade i ett större parkområde med artrik vegetation. Dessa äldre ekonomibyggnader liksom Hovbeslagarskolan och gamla mejeriet är värdefulla inslag i miljön samtidigt som de är goda exempel på 1800-talets institutionsbyggande. Slottet och de äldre skolbyggnaderna, bostadshusen och ekonomibyggnaderna är uppförda i tegel från Alnarps tegelbruk, som uppfördes för att täcka institutets behov av byggnadsmaterial. De särskilda krav som utbildnings- och forskningsverksamheten kräver visas till exempel i skogsförsök men också i ombyggnad av äldre lokaler.

Alnarps lantbruksmuseum är inrymt i en paviljong, uppförd för baltiska utställningen i Malmö 1914 och senare flyttad till platsen. Den brädfodrade längan pryds av dekor i fornnordisk stil. Framför entrén står en rad äldre milstolpar. Bland det stora antalet skol- och bostadsbyggnader märks Elevenborg, uppförd enligt nationalromantikens ideal. ”Nya” mejeriet vid Kungsgårdsvägen är en god representant för funktionalismen. Gårdarna utmed västkustvägen utgör en rest av det tämligen omfattande arrendegårds- och torpbeståndet som löd under Alnarp. I den flacka terrängen bildar trädraderna och alléerna betydelsefulla inslag. Området har miljömässigt samband med det söder om liggande Tågarp-Kronetorps-området i Burlövs kommun.

Motiv för bevarande

Den öppna odlingsbygden med fornlämningar, trädrader, alléer och vägsystem är viktig att bevara. Alnarps hela bebyggelsemiljö är ett mycket intressant exempel på 1800-talets institutionsarkitektur och parken har stort hortikulturellt värde. De gamla gränsvallarna norr och väster om huvudgården är intakta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss