Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Ö Tommarp

Östra Tommarp ligger sydväst om Simrishamn. Landskapet kring byn är mjukt kuperat och utgörs av öppen odlingsmark. Tommarpsån flyter i en markerad dalgång söder om kyrkbyn.                         

Skolhus och kyrka i Ö Tommarp.

Slänterna är delvis bevuxna med lövträd och betade. Bygden har tidigt tagits i anspråk, då förutsättningarna för boskapsskötsel och jordbruk varit gynnsamma i och med att området vid ån erbjudit goda betesmarker och rik slåtter. Traktens tidiga åkerbrukare har lämnat efter sig ett mäktigt gravmonument i form av en gånggrift några hundra meter nordväst om kyrkan.

Kloster

Tommarp erhöll under medeltiden stadsprivilegier. Omkring 1150 anlades ett premonstratenserkloster i Thumatorp (se vidare ”Klosterordnar i Skåne” under ”Religiösa landskap”). Av detta, beläget sydväst om nuvarande kyrkan, är inget synligt ovan mark. Under 1500-talets förra del förlorade Thumatorp sina stadsprivilegier. Klostret drogs in i samband med reformationen. 

Tommarps kyrkby

Thumatorp förvandlades med tiden till en ordinär kyrkby. Den vitputsade kyrkan med trappstegsgavlar uppfördes 1857 som ersättning för den medeltida kyrkan. Nära kyrkobyggnaden ligger byggnader som traditionellt ingår i ett sockencentrum. Strax utanför kyrkogårdsmuren ligger det gamla skolhuset, en vitputsad byggnad från 1734, och lite längre bort en folkskolebyggnad i rött tegel. Här ligger även ett äldre, välbevarat gathus, kallat Esbjörnahuset. Enstaka väl bibehållna gårdar där korsvirkeslängorna har fack med kalksten (flis) förekommer i bykärnan. Vid järnvägen norr om byn växte Tommarps stationssamhälle upp på 1880-talet. Den äldre bebyggelsen har antingen puts- eller tegelfasader.

Trakten är rik på kalk, som tidigt tagits tillvara. Väster om kyrkbyn ligger en ålderdomlig kalkugn nära ån och ett medeltida stenbrott. I den nya delen av Tommarp ligger även en hundkapplöpningsbana i anslutning till Tumavallen. Vattnet i Tommarpsån utnyttjades redan under medeltiden för kvarndrift. Bland annat erhöll klostret 1161 enligt ett kungligt privilegiebrev rätten över fem kvarnar vid ån. Vattenkraften har även använts vid det välbevarade spinneriet öster om byn. Det äldre byggnadsbeståndet i östra Tommarp är från 1880-talets mitt och senare del. 

Motiv för bevarande

Området har varit av betydelse sedan förhistorisk tid och representerar en kontinuerlig utveckling av kulturlandskapet. Under medeltiden fungerade Östra Tommarp som ett kulturellt centrum för stora delar av sydöstra Skåne och klostret spelade en viktig roll som kulturförmedlare. Viktiga element i kulturlandskapet är fornlämningarna, kyrkan och sockencentrat med skolbyggnader, åns dalgång, industriminnena som spinneriet och kalkugnarna samt de öppna odlingsmarkerna. Även hundkapplöpningsbanan är en kulturhistoriskt intressant miljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss