Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Sporrakulla

Miljön har bibehållit karaktären av 1700- och 1800-talets gårdsanläggning och kulturlandskap i den skånska skogsbygden. Såväl byggnaderna som kulturlandskapet är av betydelse för miljön. Runt gården utbreder sig ett lövängslandskap med hamlade träd och stengärdesgårdar.

Sporrakulla, byggnadsminne

Sporrakullagården ligger i de skogsrika trakterna nordost om Sibbhult. Runt gården utbreder sig ett lövängslandskap med hamlade träd och stengärdesgårdar. Jorden är stenbunden och inte lämpad för odling i större skala varför boskapsskötsel med slåtter och lövtäkt varit av stor betydelse. Fägatan, som leder ut från gården till markerna i öster, kompletterar det ålderdomliga landskapet. I området finns det lämningar efter tjärframställning. Gården, belägen på västra sluttningen av en höjdrygg består av två bostadshus och en trelängad ekonomibyggnad. De ligger kring en gräsbevuxen gårdsplan. Boningshuset är byggt i knuttimring. Det kan troligen dateras till 1700-talets första hälft. Gården är skyddad som byggnadsminne.

Strax öster om boningshuset ligger arrendatorbostaden, byggd i skiftesverk kring mitten av 1800-talet och försedd med brädfodring. Ekonomilängorna anses härröra från senare delen av 1700-tlaet och är byggda i skiftesverk. Samtliga tak är täckta med spån. Sporrakulla ägs av Skogsällskapet Fastighet AB (sedan 2001) och gårdsmiljön sköts av Glimåkra hembygdsförening. Gården används för museal verksamhet. I Kullaskogen norr om gården finns tjärdalar och kolbottnar som visar den stora betydelse dessa binäringar har haft för invånarna i skogsbygden. Området är skyddat som naturreservat sedan 2010.

Motiv för bevarande

Miljön har bibehållit karaktären av 1700- och 1800-talets gårdsanläggning och kulturlandskap i den skånska skogsbygden. Såväl byggnaderna som kulturlandskapet är av betydelse för miljön.

Hitta hit

Sporrakulla ligger cirka 11 km nordost om Broby och strax nordost om Sibbhult.

Se området i webbgis: Sporrakulla Länk till annan webbplats.

Kontakt