Kulturmiljöprogram: Ö Nöbbelöv-Gislöv-Glimminge-Glimmingehus

Området är beläget i ett svagt kuperat odlingslandskap sydväst om Simrishamn. Terrängen var i äldre tid betydligt sankare än idag. Viktiga transportleder från och till kusten och vidare mot väst gjorde att trakten förr var av strategiskt betydelse.

Glimminge hus

Genom att anlägga en borg, Glimmingehus, försäkrade gångna tiders stormän om möjligheten att övervaka landsvägarna och stoppa fientliga angrepp. Bolshög norr om Glimmingehus är särskilt framträdande i landskapet.

Bolshög är 36 meter i diameter och 5 meter hög. I högens centrum är den döde, man eller kvinna, begravd i en trä- eller stenkista. Kistan täcktes med ett stenröse och över detta byggdes högen upp. Gravhögen användes sedan under hela bronsåldern för nya begravningar, kanske ända in i äldre järnålder. Under de senare perioderna brändes vanligen de döda. Benen lades tillsamman med gravgåvor i en urna som sattes ner i kanten av högen.

De fyra byarna Gislöv, Östra Nöbbelöv, Bolshög och Glimminge samt deras omgivningar har en välbevarad karaktär med äldre bebyggelse, naturbetesmarker och lundar. På vissa av byarnas gamla utmarker går berget i dagen och har därför ej kunnat odlas upp. Här finns ett direkt samband mellan bykärna och utmark, trots att de skiljs åt av dagens stora åkrar. Lövskogen vid Gislövs stjärna anses utgöra en rest av det stora lövskogsområde som under förhistorisk tid täckte merparten av Skåne. I området finns också flera spår av stenbrytning, bland annat vid Lunkabergs stenbrott.

Gislöv

Bebyggelsen i Gislöv ligger samlad kring ett fyrvägskors. Gamla skolan, en vitputsad byggnad från 1846 – numera smidesmuseum – och Gislövs smedja har centralt läge vid vägkorsets norra sida. Byn består till övervägande del av gathus, oregelbundet placerade. Tegel eller lersten är de vanligaste byggnadsmaterialen. Några längor är putsade, andra brädfodrade. Vissa byggnader har tegelfasader. Merparten bevarar karaktären av sent 1800-tal. Bland de få större gårdarna i byn märks en äldre gård med röda tegellängor.

Östra Nöbbelöv

Östra Nöbbelövs kyrkby ligger omgiven av öppen odlingsmark i det mjukt kuperade landskapet sydväst om Simrishamn. Utmed den slingrande bygatan, som leder i en mjuk båge söder om nuvarande landsvägen ligger byns gårdar och gathus oregelbundet placerade. Flera gårdar ligger kvar på ursprunglig plats och har bibehållen kringbyggd gårdsform med stensatt gårdsplan. Längor i tegel eller med putsade fasader dominerar men även korsvirket finns representerat. Merparten av byggnadsbeståndet tillhör 1800-talet. I byn finns en god representant för allmogeträdgårdar med klippta häckar och rundlar, som vanligen anlades omkring 1850 och framåt. Bykärnan inramas delvis av äldre lövträd. Kyrkan, som är kraftigt ombyggd under senare delen av 1800-talet, har ett fritt läge i byns norra del och är vida synlig.

Glimminge

I Glimminge by finns små, låga gatuhus bevarade utmed bygatan. Dessa var hantverkar- och lantarbetarnas bostäder i byn. Centralt i byn är den välbevarade Glimminge gård som ligger kvar på ursprunglig plats mitt på den gamla bytomten. Fram till enskiftet 1824 låg 12 gårdar på bytomten. Glimminge bys frälsegårdar ägdes av släkten Rosencrantz mellan 1558-1832 med undantag för två kronoskatterusthållshemman och ett Lunds domkyrkohemman. Glimminge by övergick efter arvstvist i annan ägo dvs till släkten Ribbing 1832-1924. Av kartstudier att döma flyttades cirka hälften av frälsegårdarna ut till nytt gårdsläge eller inordnades i en annan gård. Runt 1926 då häradskartan upprättades fanns cirka 4 av byns 12 gårdar kvar på bytomten.

Norr och öster om byn finns ett välhävdat beteslandskap.

Glimmingehus

Glimmingehus uppfördes åren 1499-1506 under ledning av Adam van Düren för riksrådet Jens Holgersen Ulfstrand. Borgen var dock en privat borg och hade ingen strategisk eller administrativ placering. Borgen, byggd i kvartsit och kalksten och med dekorativa detaljer som hörnkedjor samt dörr- och fönsteromfattningar i huggen kalksten, är en av de bäst bevarade medeltidsborgarna i landet. Ett brant sadeltak täcker den fyra våningar höga byggnaden. Trappstegsgavlar kröner kortsidorna. En sluten form, släta fasader och skottgluggar är karaktäristiska drag för medeltidens försvarsanläggningar. Något som ytterligare förstärks av att borgen är uppförd på en holme, omgiven av en vallgrav. Byggnaden har inte varit bebodd sedan 1600-talet men interiören är väl bevarad. Under en lång period användes borgen som spannmålsmagasin. På borgholmen finns ytterligare tre längor, varav den östra från 1600-talet fungerade som bostad sedan borgen övergivits som alltför omodern. Tillsammans med stenhuset de ett löst grupperat, fyrlängat komplex. 1800-talslängan i väst har i modern tid inrättats som borgmuseum. Samtliga tre längor är putsade. Arrendatorbostaden med tillhörande ekonomilängor är belägna söder om borgen, där den forna ladugården en gång låg. En allé leder från väst upp till borgen, norr om denna är utlagt en mindre park.

Motiv för bevarande

Gislöv speglar bymiljön i 1800-talets och det tidiga 1900-talets skånska slättbygd. Skolan och smedjan hade en central roll i det äldre samhället, vilket bland annat betonas genom skolhusets fasadutformning. Kulturhistoriskt intressanta inslag är det äldre byggnadsbeståndet, byns struktur samt skolan och smedjan.

Miljön i Östra Nöbbelöv representerar en traditionell skånsk kyrkby, som i mindre grad påverkats av 1800-talets skiftesreformer. Den har en väl bevarad struktur med gårdarna samlade nära bygatan. Viktiga element är såväl den äldre bebyggelsen som den slingrande bygatan, kyrkan, beståndet av äldre lövträd och exempel på ålderdomliga allmogeträdgårdar. Av väsentlig betydelse är även det öppna odlingslandskapet runt byn.

I Glimminge är de små bostäderna utmed bygatan viktiga för miljön. liksom Glimminge gård. Landskapet kring Glimmingehus speglar en lång historisk kontinuitet, vilket bland annat manifesteras genom fornlämningarna och Glimmingehus. Borgen är en av de bäst bevarade medeltidsborgarna i landet. Den dominerar genom sin storlek och sitt fria läge det öppna odlingslandskapet. Av betydelse för miljön är förutom själva borganläggningen även fornlämningarna samt de öppna odlings- och betesmarkerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss