Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Åbrolla-Hamsarp-Toalycke-Lindhult-Östanböke

Gård i Åbrolla

Kring vägskälet i Åbrolla och dess närmaste omgivningar finns gammal bebyggelse och ett kulturlandskap med lövängsrester, stenrösen, trä- och stengärdsgårdar, betesmarker och små åkerlappar. Ängarnas utseende har skapats genom långvarig och målmedveten skötsel. Flera gamla askar bär tydliga spår av hamling. Bebyggelsen utgörs av flera välbevarade gårdar, bland annat en karaktäristisk 1700-tals gård med knuttimrat och delvis brädfodrat boningshus och ekonomibyggnader i skiftesverk av obehandlat kärnvirke. En bit söder om bebyggelsen finns en renoverad brytestuga.

Östanböke ligger i ett mycket välbevarat kulturlandskap och utgör en väl bibehållen bymiljö omgiven av betesmarker med lång hävdkontinuitet. Östanböke är ett tydligt exempel på en välbevarad bymiljö i skogsbygd med flera fina betesmarker. De öppna markerna är samlade kring bykärnan och skiftena löper solfjäderformigt mot bygränsen. Gårdarna är karaktäristiska med stora boningshus och trelängade ekonomibyggnader. Byvägen går ofta tvärs igenom gårdarna. En av dem har ekonomilängor i skiftesverk av obehandlat kärnvirke enligt äldre traditionell metod. Odlingslandskapet är småskaligt och omväxlande med åkrar och betesmarker. De gamla utmarkerna utgörs av stora arealer barrskog och myrmarker. Flera naturliga fodermarker med rik flora ingår i området. Byn Toalycke skiftades genom laga skifte 1880. Kvar finns två relativt välbevarade gårdar.

Hitta hit

Området ligge cirka 10 km nordost om Osby.

Se området i webbgis: Åbrolla Länk till annan webbplats.

Kontakt