Kulturmiljöprogram: Norra Sandby-Laxbromölla

Norra Sandby kungsgård

Norra Sandby kungsgård

Norra Sandby är en representativ bymiljö där bland annat kyrkan, skolan och Sandby kungsgård är av stor betydelse. Laxbromölla omtalas som kvarnplats under 1400-talet. Dagens brädfodrade kvarnbyggnad i två våningar är uppförd 1905.

Området ligger i övergångsbygden mellan slätt och skog. I den kuperade terrängen i norra delen av området finns en småskalig ägostruktur med bland annat stengärdsgårdar, fägator och odlingsrösen. Siktemölla är en välbevarad gård. Södra delen av området utgörs av öppen odlingsmark med vidsträckta åkrar.

Almaån flyter genom västra delen av området. Dalgången med dess goda förutsättningar för fångst, transport och odling togs tidigt i anspråk redan under förhistorisk tid, vilket bland annat de många stensättningarna från järnåldern visar. Sedan medeltiden har vattenkraften utnyttjats för kvarndrift, som till exempel vid Ekamölla som representerar gångna tiders kvarnmiljö.

Norra Sandby

Kyrkan i Norra Sandy är byggd på 1860-talet som ersättare för en medeltida föregångare. Under samma tid uppfördes ett skolhus i rött tegel på platsen för den medeltida kyrkan. I byns västra del ligger den gamla fattigstugan från 1800-talet. Tvåvåningsbyggnaden inrymde tidigare både fattigstuga och skola. Bebyggelsen ligger samlad kring bygatan och gårdarna och bostadshusen är av varierande ålder och utseende.

Äldst är Sandby kungsgård, idag en vitputsad tvåvåningsbyggnad från tidigt 1606, som ursprungligen uppfördes som försvarsanläggning. Gården ägdes under medeltiden av domkapitlet i Lund med drogs in till kronan vid reformationen. Gårdens ekonomibyggnader, bland annat en rödmålad i skiftesverk, är välbevarade. Av yngre datum är den välbevarade gården ”Ettarens” där boningslängan har en veranda. Byggnaden är liksom delar av de äldre uthuslängorna uppförda i skiftesverk, ett för trakten i äldre tid typiskt byggnadsskick.

Laxbromölla

Laxbromölla omtalas som kvarnplats under 1400-talet. Dagens brädfodrade kvarnbyggnad i två våningar är uppförd 1905. Den bildar tillsammans med den välbyggda stenvalvsbron från omkring 1800 och de oregelbundet placerade, närliggande bostadshusen en väl sammanhållen miljö. Här låg även byns tvättplats.

Motiv för bevarande

Området speglar en kulturhistorisk utveckling av landskapet från förhistorisk tid till nutid. Stengärdsgårdar, fägator och småskalig ägostruktur är viktiga delar i norra delen och södra delens åkerbruk är tillsammans viktiga delar i helheten. Almaåns betydelse för området visas genom tidigt nyttjande av området och användandet av vattenkraften. Kvarnmiljöerna är representativa för de tidiga industriella miljöerna. Norra Sandby är en representativ bymiljö där bland annat kyrkan, skolan och Sandby kungsgård är av stor betydelse. Fattigstugan är av socialhistoriskt intresse.

Hitta hit

Området ligger nordost om Hässleholm och väster om Knislinge.

Se området i webbgis: N Sandby Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss