Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Löberöd

Löberöd ligger i en öppen jordbruksbygd, där de vidsträckta åkrarna och alléerna pekar på den till Löberöd knutna storgodsdriften.

Partier av ädellövskog inramar godsanläggningen. Den gulputsade huvudanläggningen präglas av den ombyggnad som påbörjades under 1790-talet då den äldre byggnaden från tidigt 1600-tal omskapades. Det brutna taket, det åttakantiga tornet liksom den trekantiga utbyggnaden på ena långsidan tillkom vid ombyggnaden. Vid den anlagda slottssjön ligger ett bostadshus som i stil och färgsättning ansluter till huvudbyggnaden.
  
Ladugården med kraftiga längor i tegel och gråsten byggdes omkring 1805 för att ersätta de äldre uthusen, belägna närmare mangårdsbyggnaden. Stora ekonomibyggnader flankerar även uppfarten från söder. Anläggningen omfattar även en mindre slottskyrka. I godsmiljön ingår även trädgård och park med ekotempel, statyer och orangeri samt några bostadshus tillkomna för godsets anställda i slutet av 1800-talet. Sydost om godset ligger Lönshults gård, som troligen är en avstyckning från Löberöd.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet kring Löberöd är helt präglat av den under 1800-talet framväxande storgodsdriften. Den samlade godsmiljön, den gårdsnära, öppna åkermarken, de stora brukningsenheterna och alléerna framstår som typiska och värdefulla inslag.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 20 km nordost om Lund.

Se området i webbgis: Löberöd Länk till annan webbplats.

Kontakt