Kulturmiljöprogram: Kåseberga-Ales stenar

Ales stenar

Ales stenar tillhör landets märkligaste fornlämningar. Den är ur såväl vetenskapliga som landskapsmässiga aspekter av största betydelse. Området utgör i sin helhet en unik förhistorisk bygd genom de många fornlämningarnas variation och kontinuitet.

Kåsebergaåsen ingår i ett större system av åsar utmed sydöstra Skånes kust. Mot havet i söder stupar åsarna ned i skarpa branter medan de mot norr är något flackare i sluttningen. Merparten av åsarna utgörs av betesmarker.  

Kåsebergaskeppet

På höjdplatån ligger Ales stenar, eller Kåsebergaskeppet, Sveriges största skeppssättning. Den omfattar 59 resta stenar och uppfördes antagligen för omkring 1000 - 1500 år sedan. Fynd av gammalt träkol visar att människor har använt området redan under 500- och 600-talen. Det finns många tolkningar om vad skeppssättningen symboliserade för de människor som skapade den men höjdläget och den vidsträckta utsikten var troligen avgörande för dess placering. 
  
Nedanför branten och i skydd av en mindre bukt ligger Kåseberga, omnämnt under medeltiden i samband med fiske. Den äldre bebyggelsen nere vid hamnen flyttades efterhand till det mer skyddade läget på norrsidan om åsen. Den äldre primitiva hamnen, bestående av några enkla stenpirar och kåsar, ersattes under 1890-talet av en modern stenhamn, förbättrad och utbyggd i flera etapper under 1900-talet.

Fisket

Fiskebodarna och rökeriet är av senare datum och började uppföras först på 1920-talet. Tidigare förvarade fiskarna sina redskap i hemmen. De oregelbundet placerade husen grupperar sig dels utmed bygatan, dels utmed två vinkelställda tvärgator. Flertalet är av längetyp och uppförda i lersten eller tegel och är oftast putsade. Mitt i läget finns en mindre torgbildning, vilken sannolikt förr utgjorde centrum i bebyggelsen.

 
Kåsebergaborna livnärde sig i gången tid på fiske i kombination med ett mindre jordbruk. I samhället finns några av de äldre gårdarna bevarade, dock dominerar gatehusbebyggelsen. Byggnadsbeståndet härrör till största delen från 1800-talet. I norra delen av fiskeläget finns villa- och egnahemsområden som tillkommit under 1900-talet.

Motiv för bevarande

Ales stenar tillhör landets märkligaste fornlämningar. Den är ur såväl vetenskapliga som landskapsmässiga aspekter av största betydelse. Miljön i Kåseberga bevarar karaktären av 1800-talets fiskeläge. Området utgör tillsammans med områdena kring Ingelstorp, Löderup och Hagestad samt Sandhammaren en unik förhistorisk bygd genom de många fornlämningarnas variation och kontinuitet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss