Kulturmiljöprogram: Kungsmarken - Fågelsångsdalen

Kungsmarken med Glomsjön

Kungsmarken ligger på höjdstråket norr om Sularpsåns dalgång. I centrum ligger Glomsjön, till största del uppkommen genom dämning av Glombäcken, som genomflyter området i nordsydlig riktning. Landskapspartiet är öppet med spridda lövträdsdungar. En stor del är idag utlagd till golfbana. Kungsmarken har fått sin karaktär genom betesdrift och slåtterbruk som under århundraden bedrivits här.

Området kan på olika sätt ha nyttjats under minst 2.500 år. De äldsta fynden, utgörs av järnålderslämningar som gravar, röjningsrösen, åkrar i form celtic fields samt stensträngar. Därutöver finns även tidigmedeltida fossila åkrar i form av ryggade åkrar. Dessa spår framträder väl i den kortklippta golfbanan. Marken ägdes under medeltid av ärkebiskoparna i Lund, som här lät anlägga en befäst borg, Glumstorp. Markerna nyttjades framförallt till foder för hästuppfödning. Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön. Beteckningen Kungsbacken eller Kungskullen på en av höjderna väster om bäcken anses tala för att kungaval har ägt rum här under äldre medeltid. Under tiden 1918 till 1925 användes området som övningsfält för Södra Skånska Infanteriregementet. Man anlade en skjutbana med skyttevall, markörgrav och kulfång. Efter regementets nedläggning uppstod en period när landskapet låg relativt orört och frågan om områdets framtid diskuterades. Lundastudenternas idrottsorganisation LUGI initierade bildandet av golfklubben Lunds akademiska golfklubb, som anlade de första nio hålen 1936. Anläggningen kom att utökas och stod färdig med ytterligare 9 hål 1956.

Flora och fauna

En viktig konsekvens av den mycket långa hävden av området var att en unik ängsflora etablerats.Den rymmer bland annat ett tiotal orkidéarter, såsom Krutbrännaren, St Pers Nycklar och Adam och Eva. Här växer också den sällsynta smalbladiga lungörten, revsuga, humlesuga, brudborste, nattviol och många många fler. Det finns ca 400 arter Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. Storspov, brandkronad kungsfågel, tornfalk och glada syns här. Området blev naturreservat 1974 med förbehållen att fairway inte gödslas och att ruffarna slås först efter blomning och frösättning. Därtill har en strövstig anlagts.

Fågelsångsdalen är en variationsrik och delvis ravinartad dalgång med strömmande vatten , betesmarker och örtrika lövskogar. Skifferskärningar förekommer på flera ställen utmed Sularpsbäcken och är av stort geologiskt intresse. Vid Fågelsångsdalen möts Sularpsån och Röglebäcken. I södra delen finns ett område där kalksten brutits under 1400- och 1500-tal. Inom området har påträffats rester av senmedeltida tegelugnar samt lertäktsgropar. Från skifteshandlingar kring år 1800 framgår att större delen av dalgången var ängsmark (slåttermark) förutom några mindre åkertegar.

Holländarmöllan i Södra Sandby är uppförd på 1820-talet, och den försågs 1974 med nya vingar.  

Motiv för bevarande

Kungsmarken utgör ett sällsynt reliktområde för den markanvändning med slåtter och betesdrift som före 1800-talet var vanlig i Skånes slättbygdsområde och har dessutom för Sydsverige unika fornlämningar från järnålder och medeltid. Fågelsångsdalen med Södra Sandby mölla har avgörande betydelse för miljö- och landskapsbild. Av särskild vikt är lämningarna efter medeltida tegelframställning. Lunds akademiska golfklubb tillhör en av de äldsta golfbanorna i Sverige.

En grund för anläggningen framträder svagt  i gräset.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss