Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Spannarp

Spannarps ekonomilängor

Spannarp är beläget i Ängelholmstraktens öppna odlingslandskap. En bokskogsklädd kulle, Härninge backe, avbryter de vidsträckta fälten i områdets sydöstra del. Moränkullen höjer sig 65 meter över havet och täcks till stora delar av bokskog. 

Godset har präglat kulturlandskapet under lång tid. Mäktiga alléer markerar uppfarterna till herrgårdsanläggningen, som ligger väl skyddad i en större park. Den stora och gamla Spannarpsparken har ett variationsrikt trädskikt med ett stort inslag av ädellövträd.

Huvudbyggnad och en tidigare borganläggning

Huvudbyggnaden och de båda intilliggande flyglarna i rött tegel uppfördes 1740-41 och är ritade av fortifikationsbyggmästaren Georg Mochelten. De har givits en enkel, väl sammanhållen utformning, vilken delvis speglar äldre byggnadstraditioner bland annat genom takens kraftiga resning. På platsen har funnits en äldre anläggning av mer borglik karaktär. Lämningarna efter denna har påträffats i parkens västra del.

Ekonomibyggnader

Av ekonomibyggnaderna, förlagda till området öster om huvudbyggnaden, framstår ett magasin i korsvirke och skiftesverk som särskilt välbevarat och ålderdomligt till sin typ. Övriga äldre längor är byggda i tegel och gråsten.

Gårdens arbetarbostäder och torp hade tidigare en större spridning i landskapet. Såväl i nära anslutning till huvudbyggnaden som på och invid Härninge backe finns äldre bostadshus. I huvudsak rör det sig om korsvirkeslängor med eller utan brädfodring. Vid den forna uppfarten från sydost finns en före detta grindstuga och några grindstolpar.

Motiv för bevarande

1700- och 1800-talens odlingslandskap av herrgårdskaraktär med vidsträckta fält är mycket påtagligt. Betydelsefulla för miljön är den välbevarade herrgårdsanläggningen, alléerna, parken och det öppna odlingslandskapet

Spannarps jordbruksmark, här ett utblommat rapsfält.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss