Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Spannarp

Spannarps ekonomilängor

Spannarp är beläget i Ängelholmstraktens öppna odlingslandskap. En bokskogsklädd kulle, Härninge backe, avbryter de vidsträckta fälten i områdets sydöstra del. Moränkullen höjer sig 65 meter över havet och täcks till stora delar av bokskog. 

Godset har präglat kulturlandskapet under lång tid. Mäktiga alléer markerar uppfarterna till herrgårdsanläggningen, som ligger väl skyddad i en större park. Den stora och gamla Spannarpsparken har ett variationsrikt trädskikt med ett stort inslag av ädellövträd.

Huvudbyggnad och en tidigare borganläggning

Huvudbyggnaden och de båda intilliggande flyglarna i rött tegel uppfördes 1740-41 och är ritade av fortifikationsbyggmästaren Georg Mochelten. De har givits en enkel, väl sammanhållen utformning, vilken delvis speglar äldre byggnadstraditioner bland annat genom takens kraftiga resning. På platsen har funnits en äldre anläggning av mer borglik karaktär. Lämningarna efter denna har påträffats i parkens västra del.

Ekonomibyggnader

Av ekonomibyggnaderna, förlagda till området öster om huvudbyggnaden, framstår ett magasin i korsvirke och skiftesverk som särskilt välbevarat och ålderdomligt till sin typ. Övriga äldre längor är byggda i tegel och gråsten.

Gårdens arbetarbostäder och torp hade tidigare en större spridning i landskapet. Såväl i nära anslutning till huvudbyggnaden som på och invid Härninge backe finns äldre bostadshus. I huvudsak rör det sig om korsvirkeslängor med eller utan brädfodring. Vid den forna uppfarten från sydost finns en före detta grindstuga och några grindstolpar.

Motiv för bevarande

1700- och 1800-talens odlingslandskap av herrgårdskaraktär med vidsträckta fält är mycket påtagligt. Betydelsefulla för miljön är den välbevarade herrgårdsanläggningen, alléerna, parken och det öppna odlingslandskapet

Spannarps jordbruksmark, här ett utblommat rapsfält.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 3 km sydost om Ängelholm.

Se området i webbgis: Spannarp Länk till annan webbplats.

Kontakt