Kulturmiljöprogram: Strönhult-Kruseboda-Björkhult-Grimsboda-Örnanäs

Örnanäs gård

Området ligger i sydöstra delen av Osby kommun, på gränsen till Östra Göinge, och är belägen i övergångszonen mellan barrskogsregionen och den södra lövskogsregionen.

Örnanäs

Delar av Örnanäs är sedan 2006-05-10 skyddat som kulturreservat. Örnanäs var tidigare en ensamgård men delades 1812 till två gårdar. Skogsbruket har varit väsentligt för försörjningen på gården med svedjebruk och skogsbete. Skogen vid Örnanäs är en stor naturskogsliknande barrblandskog. Stora delar av traktens skogar har betats, vilket i Örnanäs idag märks bland annat i sammansättningen av trädslagen. Stora delar av den äldre skogen finns bevarad då det inte drivits något rationellt skogsbruk i modern tid. Enstaka lövängsrester finns också. Det ålderdomliga och välbevarade boningshuset, långloftstugan, är bärare av ett byggnadshistoriskt och byggnadstekniskt värde. Byggnaden är en viktig kunskapskälla för det lokala byggnadsskicket. Ekonomibyggnaderna från 1860-talet visar en kontinuitet i bebyggelsen framåt i tiden. Gårdsmiljön hänger nära samman med det omgivande landskapet, skogen, som har varit av väsentlig betydelse för ensamgårdens försörjning, med allehanda skogsprodukter och som betesmark. Den äldre skogen har stora biologiska värden.

Björkhult

Bebyggelsen i Björkhult består av stora, rödmålade gårdar med tvärställda ekonomibyggnader. Byggnaderna är delvis bevarande och skapar en helhet tillsammans med omgivande odlingslandskap med lövängsrester och ädellövbestånd av ask, lind, ek och avenbok. Längs ån finns ohävdade äldre slåttermarker.

Strönhult

Strönhult domineras av välbevarade gårdar med stora boningshus med rödmålade panelfasader. Enligt gammalt mönster är de lokaliserade på de torra höjdstråken och är tydliga exempel på skogsbygdens bebyggelsemönster. Ekonomibyggnaderna är uppförda i gråsten med rödmålade och brädfodrade partier. Byggnaderna i byn visar på ett ekonomiskt välstånd under 1800-talet. Byn omges av ett välbevarat odlingslandskap med odlingsrösen, stenmurar och blockrika hagmarker med mindre dungar av lövträd samt skogsbete nordväst om byn. Landskapsbilden kännetecknas av rikligt med lövträd, både i dungar och i bestånd längs ägogränser. I norr finns ett gammalt ädellövskogsområde. Bebyggelsen i Strönhult är mycket välbevarad och ger ett autentiskt intryck. Byggnadsskicket är kännetecknande för det ekonomiska välstånd som jordbrukarna i Örkeneds socken byggde upp under 1800-talet. Vid sidan om bebyggelsen i själva Strönhults by ligger Lill-Pellas på andra sidan Strönhultssjön, som har ett väl hävdat beteslandskap och en välbevarad bebyggelse. Den kuperade och varierade terrängen och bebyggelsens ursprunglighet harstora upplevelsevärden.  

Grimsboda

Odlingslandskapet i Grimsboda gränsar längs Åbroån mot Björkhult De tre gårdar längs gamla vägens sträckning är mycket välbevarade och visar ett representativt byggnadsskick från 1800-talets mitt. Boningshusen är klädda med rödmålad panel och ekonomibyggnaderna är delvis i gråsten.

Kruseboda

I Kruseboda finns tre välbevarade gårdar. Vägen mellan byarna kantas av stengärden och av flera mindre gårdar och torp, mer eller mindre välbevarade. 
  

Motiv för bevarande

Området utgör ett välbevarat kulturlandskap där skogen varit av stor betydelse för försörjningen. Odlingslandskapet visar en ålderdomlig och småskalig struktur. Bebyggelsen är representativ och välbevarad där Örnanäs är av speciellt kulturhistoriskt intresse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss