Kulturmiljöprogram: Tosteberga-Landön

Skånes egentliga skärgård finns mellan Åhus och Blekingegränsen. Kusten består av flacka och steniga betesmarker som hyser en mycket artrik flora och fågelliv. Tosteberga ängar ligger på en halvö i den norra delen av området. Närmast havet finns öppna strandängar med ett mosaiklandskap innanför, där öppna gräsytor växlar med slån och buskar. Området, som främst nyttjats som fäladsmark är mycket blockrikt och genomkorsas av vällagda stenmurar.

Vid Tosteberga bodar finns en mindre hamn för såväl fiske- som fritidsbåtar. Kring den tämligen trånga hamnplanen finns flera fiskebodar där merparten är brädfodrade och rödfärgade och en del är täckta med vasstak. De öppna partierna vid hamnen nyttjas enligt gängse mönster för torkning av garn. Bodarna har i jämförelse med annan skånsk bebyggelse vid kusten inte varit bebodda i någon större utsträckning utan här har fiskarna förvarat sina redskap och lagt till med sina båtar medan man bott i Tosteberga by. Bebyggelsemönstret kan snarast sägas vara av uppsvensk typ.

Tosteberga nämndes under 1400-talet som en gård under Trolle Ljungby, Under andra hälften av 1600-talet fanns här 10 gårdar, vilka vid mitten av 1700-talet kompletterats med gatehus. Flertalet låg under Trolle Ljungby, med undantag för den krono-skattegård som utskiftades med laga skifte 1829. Då hade arrendegårdarna redan skiftats genom en och storskifte 1810. Bebyggelsen i den gamla bykärnan är främst från slutet av 1800-talet i röd locklistpanel. Från mitten av 1930-tal tillkom bebyggelse österut. Vägnätet och bebyggelsestrukturen kvarstår från 1700-talet. 

Motiv för bevarande

Området ligger i ett för Skåne unikt kustlandskap med strandängar och skär med många hotade och sällsynta naturtyper och arter. Området bevarar karaktären av äldre kulturlandskap. Betydelsefulla delar i landskapet är de öppna fäladsmarkerna och stengärdesgårdarna samt det äldre byggnadsbeståndet vid bodarna, hamnen och torkplatserna. Tosteberga bevarar en äldre väg- och bebyggelsestruktur och har inte, till skillnad mot flertalet kustnära byar, inte övertagits av fritidsbebyggelse.                

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss