Kulturmiljöprogram: Gudahagen-Klagstorp

Mellan Ivösjöns nordöstra del och Näsums samhälle utbreder sig ett odlat, tämligen kuperat landskap på ömse sidor om den slingrande Holjeån. På en markerad höjdplatå ligger Gudahagen, ett gravfält från yngre järnålder bestående av en inhägnad, fyrsidig anläggning med resta stenar, högar och stensättningar.

Det öppna landskapet är en produkt av åkerbruk, boskapsskötsel och skiftesreformerna. I området finns omfattande fruktodlingar. På en markerad höjdplatå ligger Gudahagen, ett gravfält från yngre järnålder bestående av en inhägnad, fyrsidig anläggning med resta stenar, högar och stensättningar. Den märkliga anläggningen har enligt folktraditionen utgjort en offerplats. Det är en tidigare vattenfylld sänka eller grop i åsen.

Inom området finns spridd gårdsbebyggelse med ett tämligen sent byggnadsbestånd. Det rätlinjiga vägsystemet är ett resultat av skiftena under 1800-talet. Stora delar av området utgörs av hagmarker, som kringgärdas av stengärden. I Västanå norr om Gudahagen ligger en samlad bybebyggelse med gårdar, gathus, egnahem och en rödpanelad folkskola från 1930.

Landets enda humletorka, uppförd 1926, finns i Klagstorp. Detta var enda stället i Sverige där det odlades humle i större skala, produktionen uppgick till några ton torkad humle per år. Det var dock aldrig mer än en till två procent av de svenska bryggeriernas totala behov. Produktionen pågick från 1920-talets början i närmare 40 år. I september 1959 skördades de sista humlekottarna på fälten i Näsums socken och de karaktäristiska humlestörarna togs bort tillsammans med humleplantorna. Sedan ett tiotal år finns åter en mindre humlehage intill torkan. 

Motiv för bevarande

Fornlämningsområdet är beläget på en höjd med fri utblick över Holjeån och Ivösjön, en landskapstyp väl lämpad för de äldre boskaps- och åkerbruksidkande kulturerna. Bevarade gravfält av denna storleksordning och karaktär saknas inom landskapet. Av betydelse för miljön och den landskapspräglande Gudahagen är den fria zonen mellan Näsums kyrka och Ivösjön. Norr om Gudahagen uppvisar Västanå en välbevarad bymiljö. Områdets ovanliga agrarhistoria med landets enda humleodlingar och humletorka är också av stor betydelse.

Gudahagen, gravfält

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss